Language of document : ECLI:EU:T:2014:677

Wyrok Sądu (siódma izba) z dnia 16 lipca 2014 r. – Grecja przeciwko Komisji

(sprawa T‑52/12)

Pomoc państwa – Pomoc w formie rekompensat wypłacanych przez grecki zakład ubezpieczeń rolniczych (ELGA) w latach 2008 i 2009 – Decyzja uznająca pomoc za niezgodną z rynkiem wewnętrznym i nakazująca jej odzyskanie – Pojęcie pomocy państwa – Artykuł 107 ust. 3 lit. b) i c) TFUE – Wytyczne dotyczące pomocy państwa w sektorze rolnym

1.                     Pomoc przyznawana przez państwa – Pojęcie – Interwencja państwa zmniejszająca obciążenia, jakim zazwyczaj podlega budżet przedsiębiorstwa – Zaliczenie (art. 107 ust. 1 TFUE) (por. pkt 50)

2.                     Pomoc przyznawana przez państwa – Pojęcie – Płatności dokonywane przez krajowy zakład ubezpieczeń rolniczych mające na celu rekompensatę za straty poniesione przez rolników w następstwie złych warunków klimatycznych – Płatności nieproporcjonalne do składek uiszczonych przez rolników – Brak możliwości ubezpieczenia się przez rolników od tych samych rodzajów ryzyka w prywatnych towarzystwach ubezpieczeniowych – Zaliczenie – Przepis służący osiągnięciu czysto społecznego celu – Brak wpływu (art. 107 ust. 1 TFUE) (por. pkt 51, 54–64, 66–70)

3.                     Akty instytucji – Uzasadnienie – Obowiązek – Zakres – Decyzja Komisji w dziedzinie pomocy państwa – Określenie znamion naruszenia konkurencji i wpływu na wymianę handlową między państwami członkowskimi (art. 107 ust. 1 TFUE, art. 296 TFUE) (por. pkt 76, 110, 111, 157, 158)

4.                     Pomoc przyznawana przez państwa – Pojęcie – Przyznanie korzyści beneficjentom – Ocena dokonywana poprzez porównanie z innymi przedsiębiorstwami z tego samego państwa członkowskiego, a nie z przedsiębiorstwami z innych państw członkowskich (art. 107 ust. 1 TFUE) (por. pkt 80)

5.                     Pomoc przyznawana przez państwa – Pojęcie – Zróżnicowanie przedsiębiorstw pod względem obciążeń – Wyłączenie – Przesłanka – Zróżnicowanie wynikające ściśle z systemu spornych obciążeń – Ciężar dowodu spoczywający na odnośnym państwie członkowskim (art. 107 ust. 1 TFUE) (por. pkt 86–88, 94)

6.                     Pomoc przyznawana przez państwa – Wpływ na wymianę handlową między państwami członkowskimi – Naruszenie konkurencji – Pomoc o nieznacznych rozmiarach w sektorze odczuwającym silną konkurencję – Sektor rolny (art. 107 ust. 1 TFUE) (por. pkt 104, 105)

7.                     Pomoc przyznawana przez państwa – Pojęcie – Pomoc z zasobów państwowych – Środki finansowane jednocześnie z wkładów państwowych oraz dobrowolnych wkładów producentów danego sektora – Zaliczenie (art. 107 ust. 1 TFUE) (por. pkt 117–120)

8.                     Zarzut niezgodności z prawem – Zakres – Akty, na których niezgodność z prawem można się powołać – Czasowe ramy wspólnotowe w przypadku pomocy państwa przeznaczonej na wspieranie dostępu do finansowania w kontekście kryzysu gospodarczego i finansowego – Zaliczenie – Przesłanki [art. 107 ust. 3 lit. b) TFUE, art. 277 TFUE; komunikat Komisji 2009/C 16/01, pkt 4.2.2 lit. h)] (por. pkt 150–155)

9.                     Pomoc przyznawana przez państwa – Zakaz – Odstępstwa – Pomoc, która może być uznana za zgodną ze wspólnym rynkiem – Pomoc przeznaczona na zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce państwa członkowskiego – Ścisła wykładnia [art. 107 ust. 1, art. 107 ust. 3 lit. b) TFUE] (por. pkt 159–161)

10.                     Pomoc przyznawana przez państwa – Zakaz – Odstępstwa – Ścisła wykładnia – Obowiązek oceny przez Komisję zgodności pomocy z ramami prawnymi obowiązującymi w chwili jej wypłacenia [art. 107 ust. 1, art. 107 ust. 3 lit. b), c) TFUE; komunikat Komisji 2009/C 16/01, pkt 4.2.2 lit. h)] (por. pkt 168–173)

11.                     Pomoc przyznawana przez państwa – Zakaz – Odstępstwa – Uprawnienia dyskrecjonalne Komisji – Uprawnienie do uchwalenia wytycznych – Skutek wiążący – Kontrola sądowa [art. 107 ust. 3 lit. b), c) TFUE; komunikat Komisji 2009/C 16/01] (por. pkt 186, 187, 214, 216)

12.                     Pomoc przyznawana przez państwa – Decyzja Komisji stwierdzająca niezgodność pomocy ze wspólnym rynkiem i nakazująca jej zwrot – Uprawnienie Komisji do pozostawienia władzom krajowym zadania dokładnego obliczenia kwot podlegających zwrotowi – Obowiązek współpracy Komisji i państwa członkowskiego – Zakres (art. 4 ust. 3 TUE; art. 108 ust. 2 TFUE) (por. pkt 196–198)

Przedmiot

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji Komisji 2012/157/UE z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie pomocy w formie rekompensat wypłacanych przez grecki zakład ubezpieczeń rolniczych (ELGA) w latach 2008 i 2009 (Dz.U. 2012, L 78, s. 21)

Sentencja

1)

Skarga zostaje oddalona.

2)

Republika Grecka zostaje obciążona kosztami postępowania oraz kosztami związanymi z postępowaniem w przedmiocie środka tymczasowego.