Language of document : ECLI:EU:C:2014:317

Sag C-131/12

Google Spain SL

og

Google Inc.

mod

Agencia Española de Protección de Datos (AEPD)

og

Mario Costeja González

(anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Audiencia Nacional)

»Personoplysninger – beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger – direktiv 95/46/EF – artikel 2, 4, 12 og 14 – materielt og territorialt anvendelsesområde – søgemaskiner på internettet – behandling af oplysninger på websider – søgning i samt indeksering og lagring af disse oplysninger – ansvaret for udbyderen af søgemaskinen – virksomhed eller organ på en medlemsstats område – rækkevidden af udbyderens forpligtelser og den berørte persons rettigheder – Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder – artikel 7 og 8«

Sammendrag – Domstolens dom (Store Afdeling) af 13. maj 2014

1.        Tilnærmelse af lovgivningerne – beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger – direktiv 95/46, artikel 2 – behandling af personoplysninger – begreb – en søgemaskines aktivitet, der består i at finde oplysninger, der er offentliggjort eller lagt på internettet af tredjemand, indeksere disse, lagre dem og gøre dem tilgængelige for internetbrugere – omfattet – registeransvarlig – begreb – udbyder af en søgemaskine – omfattet

[Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/46, art. 2, litra b) og d)]

2.        Tilnærmelse af lovgivningerne – beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger – direktiv 95/46 – overholdelse af de grundlæggende rettigheder – ret til respekt for privatlivets fred og beskyttelse af personoplysninger – rimelig afvejning af retten til oplysninger og de rettigheder, der er sikret ved Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder

(Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, art. 7 og 8; Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/46)

3.        Tilnærmelse af lovgivningerne – beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger – direktiv 95/46, artikel 4 – gældende national ret – behandling af oplysninger, der foretages som led i aktiviteter, der udføres af en søgemaskineudbyders virksomhed eller organ, som er beliggende på en medlemsstats område – rækkevidde – reklame og salg af reklameplads, der er rettet mod indbyggerne i denne medlemsstat og udbydes gennem nævnte virksomhed eller organ – omfattet

[Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/46, art. 4, stk. 1, litra a)]

4.        Tilnærmelse af lovgivningerne – beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger – direktiv 95/46, artikel 12 og 14 – den registreredes ret til indsigt i personoplysninger og ret til at gøre indsigelse mod behandling heraf – ret til at anmode om, at link til websider fjernes fra resultatlisten – betingelser

[Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/46, art. 12, litra b), og art. 14, stk. 1, litra a)]

5.        Tilnærmelse af lovgivningerne – beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger – direktiv 95/46, artikel 12 og 14 – den registreredes ret til indsigt i personoplysninger og ret til at gøre indsigelse mod behandling heraf – søgning på en persons navn foretaget ved hjælp af en søgemaskine – visning af en resultatliste – ret til at anmode om, at denne oplysning ikke længere stilles til rådighed for den brede offentlighed

[Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, art. 7 og 8; Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/46, art. 6, stk. 1, litra c)-e), art. 12, litra b), og art. 14, første afsnit, litra a)]

1.        Artikel 2, litra b), i direktiv 95/46 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger skal fortolkes således, at en søgemaskines aktivitet, der består i at finde oplysninger, der er offentliggjort eller lagt på internettet af tredjemand, indeksere disse automatisk, lagre dem midlertidigt og sluttelig gøre dem tilgængelige for internetbrugerne i en vis prioriteret orden, skal kvalificeres som behandling af personoplysninger, når oplysningerne indeholder personoplysninger.

Denne fortolkning berøres ikke af den omstændighed, at disse oplysninger allerede er blevet offentliggjort på internettet og ikke er blevet ændret af søgemaskinen. De operationer, der er omhandlet i denne bestemmelse, skal således kvalificeres som en sådan behandling, når de udelukkende vedrører oplysninger, der som sådan allerede har været offentliggjort i medierne.

Udbyderen af en søgemaskine skal desuden anses for at være registeransvarlig for denne behandling af personoplysninger som omhandlet i direktivets artikel 2, litra d). For så vidt som søgemaskinens aktivitet i forhold til websideudgiveres aktivitet i væsentligt større og yderligere grad kan påvirke de grundlæggende rettigheder til privatlivets fred og beskyttelse af personoplysninger, skal søgemaskineudbyderen nemlig i sin egenskab af den person, som afgør formålet med aktiviteten og hjælpemidlerne hertil, inden for rammerne af sit ansvar, sine kompetencer og sine muligheder sikre, at den opfylder kravene i direktiv 95/46, med henblik på at de garantier, som direktivet fastsætter, kan opnå deres fulde virkning, og at en effektiv og fuldstændig beskyttelse af de berørte personer, bl.a. hvad angår deres ret til privatlivets fred, faktisk kan gennemføres.

(jf. præmis 29, 30, 38 og 41 samt domskonkl. 1)

2.        En behandling af personoplysninger, der foretages af en søgemaskineudbyder, kan i væsentlig grad påvirke de grundlæggende rettigheder til privatlivets fred og beskyttelse af personoplysninger, når der ved hjælp af søgemaskinen søges på en fysisk persons navn, idet denne behandling gør det muligt for enhver internetbruger at få en resultatliste med en struktureret oversigt over de oplysninger vedrørende denne person, der kan findes på internettet, som potentielt kan vedrøre flere forskellige aspekter af denne persons privatliv, og som uden denne søgemaskine ikke, eller kun med stort besvær, ville kunne sammenkædes, og således fastlægge en mere eller mindre detaljeret profil af personen. Dette gælder så meget desto mere, som internettet og søgemaskinerne giver oplysningerne på en sådan resultatliste en allestedsnærværende karakter. Henset til, at dette indgreb potentielt kan være alvorligt, kan det ikke berettiges alene ved søgemaskineudbyderens økonomiske interesse i behandlingen. Der skal foretages en rimelig afvejning af bl.a. internetbrugeres legitime interesse i oplysninger og den berørte persons grundlæggende rettigheder i medfør af artikel 7 og 8 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder.

(jf. præmis 36, 38, 80, 81 og 97)

3.        Artikel 4, stk. 1, litra a), i direktiv 95/46 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger skal fortolkes således, at en behandling af personoplysninger foretages som led i aktiviteter, der inden for en medlemsstats område udføres af en registeransvarligs virksomhed eller organ som omhandlet i bestemmelsen, når en søgemaskineudbyder etablerer en filial eller et datterselskab i en medlemsstat, der skal sørge for reklame og salg af reklameplads i søgemaskinen, og hvis aktivitet er rettet mod indbyggerne i denne medlemsstat.

Under sådanne omstændigheder er søgemaskineudbyderens aktiviteter og de aktiviteter, der foretages af søgemaskineudbyderens virksomhed eller organ i en medlemsstat, nemlig uløseligt forbundne, eftersom aktiviteterne vedrørende reklameplads udgør midlet, der gør den omhandlede søgemaskine økonomisk rentabel, og denne søgemaskine samtidig er det middel, der gør det muligt at gennemføre aktiviteterne.

(jf. præmis 51, 55, 56 og 60 samt domskonkl. 2)

4.        Artikel 12, litra b), og artikel 14, stk. 1, litra a), i direktiv 95/46 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger skal fortolkes således, at en søgemaskineudbyder med henblik på at overholde de rettigheder, der er fastsat i bestemmelserne, og for så vidt som de betingelser, der er fastsat i direktivet, faktisk er opfyldt, er forpligtet til fra den resultatliste, der vises efter en søgning på en persons navn, at fjerne link til websider, som er offentliggjort af tredjemand og indeholder oplysninger vedrørende denne person, også i det tilfælde, hvor dette navn eller disse oplysninger ikke forudgående eller samtidig slettes fra disse websider, og i givet fald selv når offentliggørelsen på disse sider i sig selv er lovlig.

For så vidt som inklusionen af en webside på den resultatliste, der vises efter en søgning på en persons navn, og af de oplysninger, der ligger på denne side vedrørende denne person, i væsentlig grad letter adgangen til disse oplysninger for enhver internetbruger, som foretager en søgning på den berørte person, og kan spille en afgørende rolle i udbredelsen af disse oplysninger, udgør den i denne henseende et mere alvorligt indgreb i den berørte persons grundlæggende ret til privatlivets fred end websideudgiverens offentliggørelse.

(jf. præmis 87 og 88 samt domskonkl. 3)

5.        Det følger af de krav, der er fastsat i artikel 6, stk. 1, litra c)-e), i direktiv 95/46 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger, at selv en behandling af korrekte oplysninger, der oprindeligt var lovlig, med tiden kan blive uforenelig med direktivet, når disse oplysninger ikke længere er nødvendige af hensyn til de formål, hvortil de er blevet indsamlet, eller i forbindelse med hvilke de er blevet behandlet. Såfremt det efter en anmodning fra den berørte person i medfør af artikel 12, litra b), i direktiv 95/46 konstateres, at inklusionen på den resultatliste, der vises efter en søgning på personens navn, af link til websider, som lovligt er offentliggjort af tredjemand og indeholder sandfærdige oplysninger vedrørende denne person, på nuværende tidspunkt er uforenelig med nævnte artikel 6, stk. 1, litra c)-e), idet disse oplysninger, henset til samtlige omstændigheder, der gør sig gældende i det foreliggende tilfælde, forekommer utilstrækkelige, irrelevante eller ikke længere relevante eller omfatter for meget i forhold til formålet med den pågældende behandling, der foretages af søgemaskineudbyderen, skal de omhandlede oplysninger og link på nævnte resultatliste derfor slettes.

Med henblik på konstateringen af, om den berørte person har ret til, at oplysningen vedrørende personen ikke længere knyttes til personens navn på en resultatliste, er det herved ikke et krav, at inklusionen af den pågældende oplysning på resultatlisten skader den berørte person.

Da den berørte person, henset til den pågældendes grundlæggende rettigheder i medfør af artikel 7 og 8 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, kan anmode om, at den pågældende oplysning ikke længere stilles til rådighed for den brede offentlighed ved sin inklusion på en sådan resultatliste, går disse rettigheder i princippet forud for ikke blot søgemaskineudbyderens økonomiske interesse, men også for offentlighedens interesse i at finde nævnte oplysning ved en søgning på denne persons navn. Dette er imidlertid ikke tilfældet, såfremt det af særlige grunde, såsom den rolle, som nævnte person har i det offentlige liv, fremgår, at indgrebet i personens grundlæggende rettigheder er begrundet i offentlighedens vægtige interesse i at have adgang til den pågældende oplysning via inklusionen på resultatlisten.

(jf. præmis 93, 94 og 96-99 samt domskonkl. 4)