Language of document : ECLI:EU:C:2014:317

Lieta C‑131/12

Google Spain SL

un

Google Inc.

pret

Agencia Española de Protección de Datos (AEPD)

un

Mario Costeja González

(Audiencia Nacional lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu)

Personas dati – Fizisku personu aizsardzība saistībā ar šo datu apstrādi – Direktīva 95/46/EK – 2., 4., 12. un 14. pants – Materiālā un teritoriālā piemērošanas joma – Interneta meklētājprogrammas – Mājaslapās ietverto datu apstrāde – Šo datu meklēšana, indeksēšana un uzglabāšana – Meklētājprogrammas pakalpojumu sniedzēja atbildība – Reģistrācija dalībvalsts teritorijā – Šī pakalpojumu sniedzēja pienākumu un attiecīgās personas tiesību apjoms – Eiropas Savienības Pamattiesību harta – 7. un 8. pants

Kopsavilkums – Tiesas (virspalāta) 2014. gada 13. maija spriedums

1.        Tiesību aktu tuvināšana – Fizisko personu aizsardzība attiecībā uz personas datu apstrādi – Direktīvas 95/46 2. pants – Personas datu apstrāde – Jēdziens – Meklētājprogrammas darbība, kura izpaužas kā publicētās vai trešo personu internetā ievietotās informācijas atrašana, to indeksējot, to uzglabājot un to nododot interneta lietotāju rīcībā – Iekļaušana – Datu apstrādātājs – Jēdziens – Meklētājprogrammas pakalpojumu sniedzējs – Iekļaušana

(Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 95/46 2. panta b) un d) apakšpunkts)

2.        Tiesību aktu tuvināšana – Fizisko personu aizsardzība attiecībā uz personas datu apstrādi – Direktīva 95/46 – Pamattiesību ievērošana – Privātās dzīves neaizskaramības ievērošana un personas datu aizsardzība – Taisnīgs līdzsvars starp tiesībām uz informāciju un tiesībām, kas garantētas Eiropas Savienības Pamattiesību hartā

(Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 7. un 8. pants; Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 95/46)

3.        Tiesību aktu tuvināšana – Fizisko personu aizsardzība attiecībā uz personas datu apstrādi – Direktīvas 95/46 4. pants – Piemērojamais valsts tiesiskais regulējums – Datu apstrāde meklēšanas pakalpojumu sniedzēja, kas atrodas dalībvalsts teritorijā, nodibinājuma darbības ietvaros – Apjoms – Reklāmas laukumu reklamēšana un pārdošana, kuri vērsti uz šīs dalībvalsts iedzīvotājiem un kurus šajā dalībvalstī piedāvā šī meklētājprogramma ar šī nodibinājuma starpniecību – Iekļaušana

(Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 95/46 4. panta 1. punkta a) apakšpunkts)

4.        Tiesību aktu tuvināšana – Fizisko personu aizsardzība attiecībā uz personas datu apstrādi – Direktīvas 95/46 12. un 14. pants – Attiecīgās personas tiesības piekļūt personas datiem un tiesības iebilst pret to apstrādi – Tiesības pieprasīt rezultātu sarakstā iekļauto saišu uz mājaslapām dzēšanu – Nosacījumi

(Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 95/46 12. panta b) punkts un14. panta 1. daļas a) apakšpunkts)

5.        Tiesību aktu tuvināšana – Fizisko personu aizsardzība attiecībā uz personas datu apstrādi – Direktīvas 95/46 12. un 14. pants – Attiecīgās personas tiesības piekļūt personas datiem un tiesības iebilst pret to apstrādi – Meklēšana ar meklētājprogrammu, izmantojot attiecīgās personas vārdu – Rezultātu saraksta atspoguļošana – Tiesības pieprasīt nesniegt šo informāciju sabiedrībai

(Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 7. un 8. pants; Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 95/46 6. panta 1. punkta c)–e) apakšpunkts, 12. panta b). punkts un 14. panta 1. daļas a) apakšpunkts)

1.        Direktīvas 95/46/EK par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti 2. panta b) un d) punkts ir jāinterpretē tādējādi, ka, pirmkārt, meklētājprogrammas darbība, kura izpaužas kā publicētās vai trešo personu internetā ievietotās informācijas atrašana, to automātiski indeksējot, to īslaicīgi uzglabājot un visbeidzot to nododot interneta lietotāju rīcībā noteiktā svarīguma secībā, ir jākvalificē kā “personas datu apstrāde”, ja minētā informācija ietver personas datus.

Šo interpretāciju nevājina tas, ka šie dati jau ir tikuši publicēti internetā un ka meklētājprogramma tos nav grozījusi. Šajā tiesību normā norādītās darbības ir jākvalificē kā šāda apstrāde arī gadījumā, ja tās attiecas vienīgi uz tādu informāciju kā mēdijos publicētā.

Turklāt meklētājprogrammas pakalpojumu sniedzējs ir jāuzskata par personas datu apstrādātāju minētās direktīvas 2. panta d) punkta nozīmē. Ciktāl meklētājprogrammas darbība tādējādi var būtiski un papildus – salīdzinājumā ar mājaslapu izdevēju darbību – ietekmēt pamattiesības uz privātās dzīves neaizskaramību un personas datu aizsardzību, šādas meklētājprogrammas pakalpojumu sniedzējam kā personai, kas nosaka šīs darbības mērķus un līdzekļus, savas atbildības, kompetenču un iespēju ietvaros ir jānodrošina, lai tā atbilstu Direktīvas 95/46 prasībām, lai tajā paredzētās garantijas varētu tikt pilnībā nodrošinātas un lai faktiski varētu tikt realizēta tostarp attiecīgo personu efektīva un pilnīga privātās dzīves aizsardzība.

(sal. ar 29., 30., 38., 41. punktu un rezolutīvās daļas 1. punktu)

2.        Personas datu apstrāde, kuru īstenojis meklētājprogrammas pakalpojumu sniedzējs, var būtiski ietekmēt pamattiesības uz privātās dzīves neaizskaramību un personas datu aizsardzību, ja meklēšana ir veikta ar šīs programmas palīdzību, izmantojot fiziskas personas vārdu, jo šāda apstrāde ļauj katram interneta lietotājam iegūt ar rezultātu sarakstu strukturētu tādas informācijas pārskatu saistībā ar šo personu, kas saistībā ar šo personu atrodama internetā, potenciāli skar daudzus tās privātās dzīves aspektus un bez minētās meklētājprogrammas nevarētu vai vienīgi ar lielām grūtībām varētu tikt savstarpēji saistīta, un tādējādi – izveidot vairāk vai mazāk detalizētu šīs personas profilu. Turklāt iejaukšanās datu subjekta minētajās tiesībās tiek palielināta tās lomas dēļ, kāda ir internetam un meklētājprogrammām modernajā sabiedrībā, kuras piešķir šādā sarakstā ietvertajai informācijai vispārpieejamu raksturu. Ņemot vērā šīs iejaukšanās potenciālo smagumu, tā nevar tikt attaisnota vienīgi ar šādas meklētājprogrammas pakalpojumu sniedzēja ekonomisko interesi šādā apstrādē. Ir jāatrod taisnīgs līdzsvars it īpaši starp interneta lietotāju leģitīmo interesi piekļūt informācijai un attiecīgās personas pamattiesībām saskaņā ar Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 7. un 8. pantu.

(sal. ar 36., 38., 80., 81. un 97. punktu)

3.        Direktīvas 95/46 par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti 4. panta 1. punkta a) apakšpunkts ir jāinterpretē tādējādi, ka personas datu apstrāde tiek veikta par šo apstrādi dalībvalsts teritorijā atbildīgā nodibinājuma darbības ietvaros šīs tiesību normas nozīmē, ja meklētājprogrammas pakalpojumu sniedzējs izveido dalībvalstī filiāli vai meitasuzņēmumu, kas ir paredzēts reklāmas laukumu meklētājprogrammā reklamēšanai un pārdošanai un kura darbība ir domāta šīs dalībvalsts iedzīvotājiem.

Šādos apstākļos meklētājprogrammas pakalpojumu sniedzēja darbības un tā nodibinājuma, kas atrodas attiecīgajā dalībvalstī, darbības ir nesaraujami saistītas, jo darbības saistībā ar reklāmas laukumiem ir līdzeklis, lai padarītu attiecīgo meklētājprogrammu ekonomiski rentablu, un šī programma tajā pašā laikā ir līdzeklis, kas ļauj paveikt šīs darbības.

(sal. ar 51., 55., 56., 60. punktu un rezolutīvās daļas 2. punktu)

4.        Direktīvas 95/46 par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti 12. panta b) punkts un 14. panta pirmās daļas a) punkts ir jāinterpretē tādējādi, ka, lai ievērotu šajās tiesību normās paredzētās tiesības, ja tajās paredzētie nosacījumi patiešām ir izpildīti, meklētājprogrammas pakalpojumu sniedzējam ir jāizdzēš no rezultātu saraksta, kas atspoguļots pēc meklējuma veikšanas, izmantojot personas vārdu, saites uz mājaslapām, kuras publicējušas trešās personas un kurās ir informācija saistībā ar šo personu, arī gadījumā, ja šis vārds vai šī informācija nav iepriekš vai vienlaicīgi tikusi izdzēsta no šīm mājaslapām, attiecīgajā gadījumā, pat ja to publicēšana šajās lapās ir likumīga.

Tā kā mājaslapas vai informācijas, kas tajā ir ietverta saistībā ar šo personu, iekļaušana rezultātu sarakstā, kas atspoguļots pēc meklējuma veikšanas, izmantojot personas vārdu, jūtami atvieglo šīs informācijas pieejamību visiem interneta lietotājiem, kas veic meklējumu saistībā ar datu subjektu, un tai var būt noteicoša loma šīs informācijas izplatīšanā, šī iekļaušana var būt būtiskāka iejaukšanās datu subjekta pamattiesībās uz privātās dzīves neaizskaramību nekā šīs mājaslapas izdevēja veiktā publicēšana.

(sal. ar 87. un 88. punktu un rezolutīvās daļas 3. punktu)

5.        No šīm prasībām, kas paredzētas Direktīvas 95/46 par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti 6. panta 1. punkta c)–e) apakšpunktā, izriet, ka, pat sākotnēji likumīga datu apstrāde ar laiku var kļūt nesaderīga ar šo direktīvu, ja šie dati vairs nav nepieciešami saistībā ar mērķiem, kādēļ tie tikuši savākti vai apstrādāti. Līdz ar to gadījumā, ja pēc attiecīgās personas pieteikuma iesniegšanas saskaņā ar Direktīvas 95/46 12. panta b) punktu ir konstatēts, ka saišu uz mājaslapām, kuras likumīgi publicējušas trešās personas un kurās ir ietverta informācija un dati saistībā ar tās personu, iekļaušana rezultātu sarakstā, kas norādīts pēc meklēšanas veikšanas, izmantojot tās vārdu, pašreizējā stadijā nav saderīga ar minēto 6. panta 1. punkta c)–e) apakšpunktu, jo šī informācija, ņemot vērā visus attiecīgo gadījumu raksturojošos apstākļus, ir neadekvāta, neatbilstoša vai vairs nav atbilstoša, vai ir pārmērīga saistībā ar attiecīgās apstrādes, kuru īstenoja meklētājprogrammas pakalpojumu sniedzējs, mērķiem, attiecīgā rezultātu saraksta informācija un saiknes ir jāizdzēš.

Šajā sakarā konstatācija, saskaņā ar kuru attiecīgajai personai ir tiesības, lai informāciju, kas ar to saistīta, rezultātu saraksts nesaistītu ar tās vārdu, neprezumē to, ka šādas attiecīgās informācijas iekļaušana rezultātu sarakstā kaitē attiecīgajai personai.

Tā kā attiecīgā persona, ņemot vērā tās pamattiesības atbilstoši Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 7. un 8. pantam, var lūgt, lai attiecīgā informācija vairs netiktu sniegta plašai sabiedrībai, to iekļaujot šādā rezultātu sarakstā, ir jāuzskata, ka šīs tiesības principā ir svarīgākas ne tikai par meklētājprogrammas pakalpojumu sniedzēja ekonomisko interesi, bet arī šīs sabiedrības interesi atrast šo informāciju, veicot meklēšanu, izmantojot šīs personas vārdu. Tomēr tas tā nebūtu gadījumā, ja tādu īpašu iemeslu dēļ kā attiecīgās personas loma sabiedriskajā dzīvē izrādītos, ka iejaukšanās tās pamattiesībās ir attaisnota ar īpašām minētās sabiedrības interesēm saņemt piekļuvi attiecīgajai informācijai, pateicoties šai iekļaušanai.

(sal. ar 93., 94., 96.–99. punktu un rezolutīvās daļas 4. punktu)