Language of document :

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (w składzie jednego sędziego) z dnia 24 marca 2015 r. – Maggiulli / Komisja

(Sprawa F-61/14)1

(Służba publiczna – Awans – Postępowanie w sprawie awansu (2013) – Decyzja o nieawansowaniu – Porównanie osiągnięć)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Carola Maggiulli (Bruksela, Belgia) (przedstawiciel: adwokat A. Salerno)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: C. Berardis-Kayser et G. Berscheid, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji o nieawansowaniu skarżącej do grupy zaszeregowania AD 13 w postepowaniu w sprawie awansu (2013).Sentencja wyrokuSkarga zostaje oddalona.Carola Maggiulli pokrywa własne koszty i zostaje obciążona kosztami poniesionymi przez Komisję Europejską.