Language of document :

Определение на Съда на публичната служба (втори състав) от 19 март 2015 г. — Marcuccio/Комисия

(Дело F-65/13)1

(Отстраняване на представител на страна от производството — Липса на посочен нов представител — Жалбоподател, който е престанал да отговаря на исканията на Общия съд — Липса на основание за произнасяне по същество)

Език на производството: италиански

Страни

Жалбоподател: Luigi Marcuccio (Tricase, Италия) (представител: A., avocat)

Ответник: Европейска комисия (представители: C. Berardis-Kayser и G. Gattinara)

Предмет

Искане за отмяна на отхвърлянето на искането на жалбоподателя до Комисията последната да му заплати сумата 10.000 EUR поради вредите, които той твърди, че е претърпял в резултат на уведомяването му с писмо, че Комисията е извършила прихващане по претенциите му за заплащане на разноските, които Комисията е била осъдена да му заплати, със сумите, които той дължи на Комисията.ДиспозитивЛипсва основание за произнасяне по съществото на жалба F-65/13, Marcuccio/Комисия.Г-н Marcuccio понася направените от него съдебни разноски, както и разноските, направени от Европейската комисия.