Language of document :

Решение на Съда на публичната служба (втори състав) от 18 март 2015 г. —DK/ЕСВД

(Дело F-27/14)1

(Публична служба — Персонал на ЕСВД — Длъжностно лице — Дисциплинарно производство — Освобождаване от длъжност без намаляване на пенсионните права — Член 25 от Приложение IX към Правилника — Наказателни процедури, които са в ход — Идентичност на деянията, представени пред Органа по назначаването и наказателния съд)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: DK (представител: S. Orlandi, avocat)

Ответник: Европейска служба за външна дейност (ЕСВД) (представители: Marquardt и M. Silva)

Предмет

Искане за отмяна на решението, с което след образувано срещу жалбоподателя дисциплинарно производство поради повдигнати обвинения от националните органи за измама в европейски процедури за обществени поръчки, съставяне на документи с невярно съдържание и документна измама, пране на пари и корупция, същият е освободен от длъжност без намаляване на пенсионните му права, считано от 1 февруари 2014 г.ДиспозитивОтменя решението от 16 януари 2014 г., с което Европейската служба за външна дейност освобождава DK от заеманата от него длъжност без намаляване на пенсионните му права.Европейската служба за външна дейност понася направените от нея съдебни разноски, както и всички съдебни разноски на DK.