Language of document :

Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z dnia 19 marca 2015 r. – Marcuccio/Komisja

(Sprawa F-89/13)1

(Wykluczenie przedstawiciela strony z postępowania – Niewyznaczenie nowego przedstawiciela – Skarżący, który nie odpowiada na wezwania Sądu – Umorzenie postepowania)

Język postępowania: woski

Strony

Strona skarżąca: Luigi Marcuccio (Tricase, Włochy) (przedstawiciel: adwokat A.)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: C. Berardis-Kayser i G. Gattinara, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawyŻądanie stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie dokonania trzech potraceń w wysokości 504,67 EUR z renty inwalidzkiej skarżącego w styczniu, lutym i marcu 2013 r.Sentencja postanowieniaUmarza się postepowanie w sprawie F-89/13 Marcuccio/Komisja.Luigi Marcuccio pokrywa własne koszty i zostaje obciążony kosztami poniesionymi przez Komisję Europejską.