Language of document :

Üldkohtu 27. veebruari 2015. aasta otsus – Breyer versus komisjon

(kohtuasi T-188/12)1

(Juurdepääs dokumentidele – Määrus (EÜ) nr 1049/2001 – Austria Vabariigi esitatud seisukohad liikmesriigi kohustuste rikkumise menetluses Euroopa Kohtus – Dokumendi väljastamisest keeldumine)

Kohtumenetluse keel: saksa

Pooled

Hageja: Patrick Breyer (Wald-Michelbach, Saksamaa) (esindaja: advokaat M. Starostik)

Kostja: Euroopa Komisjon (esindajad P. Costa de Oliveira ja H. Krämer, keda abistasid advokaadid A. Krämer ja R. Van der Hout, hiljem H. Krämer ja M. Konstantinidis, keda abistas advokaat R. Van der Hout)

Hageja toetuseks menetlusse astujad: Soome Vabariik (esindajad: J. Heliskoski ja S. Hartikainen), Rootsi Kuningriik (esindajad: A. Falk, C. Meyer-Seitz, C. Stege, S. Johannesson, U. Persson, K. Ahlstrand-Oxhamre ja H. Karlsson, hiljem A. Falk, C. Meyer-Seitz, U. Persson, L. Swedenborg, N. Otte Widgren, E. Karlsson ja F. Sjövall)

Ese

Nõue tühistada esiteks komisjoni 16. märtsi 2012. aasta otsus, millega lükati tagasi hageja taotlus väljastada talle komisjoni õiguslik arvamus Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. märtsi 2006. aasta direktiivi 2006/24/EÜ (mis käsitleb üldkasutatavate elektrooniliste sideteenuste või üldkasutatavate sidevõrkude pakkujate tegevusega kaasnevate või nende töödeldud andmete säilitamist ja millega muudetakse direktiivi 2002/58/EÜ (ELT L 105, lk 54)) kohta, ja teiseks komisjoni 3. aprilli 2012. aasta otsus, millega keelduti hagejale väljastamast täies ulatuses dokumente direktiivi 2006/24 Austria Vabariigi siseriiklikkusse õigusesse ülevõtmise kohta ja dokumente kohtuasja kohta, milles tehti 29. juuli 2010. aasta kohtuotsus komisjon vs. Austria (C-189/09, EU:C:2010:455), kuna viimati nimetatud otsusega keelduti selles kohtuasjas Austria Vabariigi poolt esitatud seisukohtade väljastamises.

Resolutsioon

1.    Tühistada osaliselt Euroopa Komisjoni 3. aprilli 2012. aasta otsus, millega keeldutakse väljastamast Patrick Breyerile täies ulatuses dokumente Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. märtsi 2000. aasta direktiivi 2006/24/EÜ (mis käsitleb üldkasutatavate elektrooniliste sideteenuste või üldkasutatavate sidevõrkude pakkujate tegevusega kaasnevate või nende töödeldud andmete säilitamist ja millega muudetakse direktiivi 2002/58/EÜ) Austria Vabariigi siseriiklikkusse õigusesse ülevõtmise kohta ja dokumente 29. juuli 2010. aasta kohtuotsuse komisjon vs. Austria (C-189/09) aluseks oleva kohtuasja kohta, niivõrd kui sellega keeldutakse väljastamast kõnealuses kohtuasjas esitatud Austria Vabariigi seisukohti.

2.    Ära on langenud vajadus otsustada nõude üle tühistada komisjoni 16. märtsi 2012. aasta otsus lükata tagasi Patrick Breyeri taotlus tutvumiseks komisjoni õigusliku arvamusega direktiivi 2006/24 kohta.

3.    Mõista komisjonilt, kes ühtlasi kannab enda kohtukulud, välja pool Patrick Breyeri kohtukuludest.

4.    Jätta Soome Vabariigi ja Rootsi Kuningriigi kohtukulud nende endi kanda.

____________

____________

1     ELT C 194, 30.6.2012.