Language of document :

Arrest van het Gerecht van 27 februari 2015 – Breyer / Commissie

(Zaak T-188/12)1

[„Toegang tot documenten – Verordening (EG) nr. 1049/2001 – Memories door de Republiek Oostenrijk ingediend in een niet-nakomingsprocedure bij het Hof – Weigering van toegang”]

Procestaal: Duits

Partijen

Verzoekende partij: Patrick Breyer (Wald-Michelbach, Duitsland) (vertegenwoordiger: M. Starostik, advocaat)

Verwerende partij: Europese Commissie (vertegenwoordigers: aanvankelijk P. Costa de Oliveira en H. Krämer, vervolgens H. Krämer en M. Konstantinidis, gemachtigden, bijgestaan door aanvankelijk A. Krämer en R. Van der Hout, vervolgens R. Van der Hout, advocaten)

Interveniënten aan de zijde van verzoekende partij: Republiek Finland (vertegenwoordigers: J. Heliskoski en S. Hartikainen, gemachtigden) en Koninkrijk Zweden (vertegenwoordigers: aanvankelijk A. Falk, C. Meyer-Seitz, C. Stege, S. Johannesson, U. Persson, K. Ahlstrand-Oxhamre en H. Karlsson, vervolgens A. Falk, C. Meyer-Seitz, U. Persson, L. Swedenborg, N. Otte Widgren, E. Karlsson en F. Sjövall, gemachtigden)

Voorwerp

Verzoek tot nietigverklaring van, ten eerste, het besluit van de Commissie van 16 maart 2012 tot afwijzing van een door verzoeker ingediend verzoek om toegang tot het juridische advies van de Commissie over richtlijn 2006/24/EG van het Europees Parlement en de Raad van 15 maart 2006 betreffende de bewaring van gegevens die zijn gegenereerd of verwerkt in verband met het aanbieden van openbaar beschikbare elektronische communicatiediensten of van openbare communicatienetwerken en tot wijziging van richtlijn 2002/58/EG (PB L 105, blz. 54) en, ten tweede, het besluit van de Commissie van 3 april 2012 waarbij verzoeker volledige toegang wordt geweigerd tot de documenten betreffende de uitvoering door de Republiek Oostenrijk van richtlijn 2006/24 en tot de documenten betreffende de zaak die heeft geleid tot het arrest van 29 juli 2010, Commissie/Oostenrijk (C-189/09, EU:C:2010:455), voor zover, wat laatstgenoemd besluit betreft, de toegang tot de door de Republiek Oostenrijk in deze zaak ingediende memories is geweigerd

Dictum

Het besluit van de Europese Commissie van 3 april 2012 waarbij Patrick Breyer volledige toegang wordt geweigerd tot de documenten betreffende de uitvoering door de Republiek Oostenrijk van richtlijn 2006/24/EG van het Europees Parlement en de Raad van 15 maart 2006 betreffende de bewaring van gegevens die zijn gegenereerd of verwerkt in verband met het aanbieden van openbaar beschikbare elektronische communicatiediensten of van openbare communicatienetwerken en tot wijziging van richtlijn 2002/58/EG, en tot de documenten betreffende de zaak die heeft geleid tot het arrest van 29 juli 2010, Commissie/Oostenrijk (C-189/09), wordt nietig verklaard voor zover daarbij de toegang wordt geweigerd tot de door de Republiek Oostenrijk in deze zaak ingediende memories.

Op het verzoek tot nietigverklaring van het besluit van de Commissie van 16 maart 2012 tot afwijzing van een door Breyer ingediend verzoek om toegang tot het juridische advies van de Commissie over richtlijn 2006/24 behoeft niet meer te worden beslist.

De Commissie zal haar eigen kosten dragen, alsmede de helft van Breyers kosten.

De Republiek Finland en het Koninkrijk Zweden zullen hun eigen kosten dragen.

____________

____________

1     PB C 194 van 30.6.2012.