Language of document :

Rozsudok Všeobecného súdu z 27. februára 2015 – Breyer/Komisia

(vec T-188/12)1

(Prístup k dokumentom – Nariadenie (ES) č. 1049/2001 – Vyjadrenia predložené Rakúskou republikou v rámci konania o nesplnení povinnosti pred Súdnym dvorom – Zamietnutie prístupu)

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Žalobca: Patrick Breyer (Wald-Michelbach, Nemecko) (v zastúpení: M. Starostik, advokát)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: pôvodne P. Costa de Oliveira a H. Krämer, neskôr H. Krämer a M. Konstantinidis, splnomocnení zástupcovia, za právnej pomoci pôvodne A. Krämer a R. Van der Hout, neskôr R. Van der Hout, advokáti)

Vedľajší účastníci, ktorí v konaní podporujú žalobcu: Fínska republika (v zastúpení: J. Heliskoski a S. Hartikainen, splnomocnení zástupcovia) a Švédske kráľovstvo (v zastúpení: pôvodne A. Falk, C. Meyer-Seitz, C. Stege, S. Johannesson, U. Persson, K. Ahlstrand-Oxhamre a H. Karlsson, neskôr A. Falk, C. Meyer-Seitz, U. Persson, L. Swedenborg, N. Otte Widgren, E. Karlsson a F. Sjövall, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Návrh na zrušenie rozhodnutia Komisie zo 16. marca 2012, ktorým sa zamieta žiadosť žalobcu o prístup k právnemu stanovisku Komisie v súvislosti so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2006/24/ES z 15. marca 2006 o uchovávaní údajov vytvorených alebo spracovaných v súvislosti s poskytovaním verejne dostupných elektronických komunikačných služieb alebo verejných komunikačných sietí a o zmene a doplnení smernice 2002/58/ES (Ú. v. EÚ L 105, s. 54) a návrh na zrušenie rozhodnutia Komisie z 3. apríla 2012, ktorým bol žalobcovi odmietnutý plný prístup k dokumentom týkajúcim sa prebratia smernice 2006/24 Rakúskou republikou, rovnako ako k dokumentom týkajúcim sa veci, v ktorej bol vyhlásený rozsudok z 29. júla 2010, Komisia/Rakúsko (C-189/09, EU:C:2010:455) v rozsahu, v akom bol v uvedenom rozhodnutí zamietnutý prístup k vyjadreniam Rakúskej republiky v tejto veciVýrok rozsudkuRozhodnutie Európskej komisie z 3. apríla 2012, ktorým sa zamieta žiadosť pána Patricka Breyera o úplný prístup k dokumentom súvisiacim s prebratím smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/24/ES z 15. marca 2006 o uchovávaní údajov vytvorených alebo spracovaných v súvislosti s poskytovaním verejne dostupných elektronických komunikačných služieb alebo verejných komunikačných sietí a o zmene a doplnení smernice 2002/58/ES, Rakúskou republikou, a k dokumentom týkajúcim sa veci, v ktorej bol vyhlásený rozsudok z 29. júla 2010, Komisia/Rakúsko (C-189/09), sa zrušuje v rozsahu, v akom bol zamietnutý prístupu k vyjadreniam predneseným Rakúskou republikou v tejto veci.Konanie o návrhu na zrušenie rozhodnutia Komisie zo 16. marca 2012, ktorým sa zamieta žiadosť pána Breyera o prístup k právnemu stanovisku Komisie týkajúcemu sa smernice 2006/24, je potrebné zastaviť.Komisia znáša svoje vlastné trovy konania a je povinná nahradiť polovicu trov konania pána Breyera.Fínska republika a Švédske kráľovstvo znášajú svoje vlastné trovy konania.