Language of document :

Tribens dom av den 27 februai 2015 – Breyer mot kommissionen

(Mål T-188/12)(1 )

(Tillgång till handlingar – Förordning (EG) nr 1049/2001 – Inlagor från Republiken Österrike i ett fördragsbrottsmål vid domstolen – Avslag på ansökan om tillgång till handlingar)

Rättegångsspråk: tyska

Parter

Sökande: Patrick Breyer (Wald-Michelbach, Tyskland) (ombud: advokaten M. Starostik)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: inledningsvis P. Costa de Oliveira och H. Krämer, därefter H. Krämer och M. Konstantinidis, biträdda inledningsvis av advokaterna A. Krämer och R. Van der Hout, därefter av advokaten R. Van der Hout)

Parter som har intervenerat till stöd för sökanden: Republiken Finland (ombud: J.Heliskoski och S. Hartikainen) och Konungariket Sverige (ombud: inledningsvis A. Falk, C. Meyer-Seitz, C. Stege, S. Johannesson, U. Persson, K. Ahlstrand-Oxhamre och H. Karlsson, därefter A. Falk, C. Meyer-Seitz, U. Persson, L. Swedenborg, N. Otte Widgren, E. Karlsson och F. Sjövall)

Saken

Talan om ogiltigförklaring av kommissionens beslut av den 16 mars 2012 att avslå sökandens ansökan om tillgång till kommissionens juridiska yttrande avseende Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/24/EG av den 15 mars 2006 om lagring av uppgifter som genererats eller behandlats i samband med tillhandahållande av allmänt tillgängliga elektroniska kommunikationstjänster eller allmänna kommunikationsnät och om ändring av direktiv 2002/58/EG (EUT L 105, s. 54) samt av kommissionens beslut av den 3 april 2012 att inte bevilja sökanden fullständig tillgång till handlingar avseende Republiken Österrikes införlivande av direktiv 2006/24 och handlingar i det mål som avgjorts genom domen av den 29 juli 2010, kommissionen/Österrike (C‑189/09, EU:C:2010:455), i den mån – när det gäller sistnämnda beslut – sökanden har nekats tillgång till Republiken Österrikes inlagor i målet.DomslutEuropeiska kommissionens beslut av den 3 april 2012 att inte bevilja Patrick Breyer fullständig tillgång till handlingarna avseende Republiken Österrikes införlivande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/24/EG om lagring av uppgifter som

generera

ts eller behandlats i samband med tillhandahållande av allmänt tillgängliga elektroniska kommunikationstjänster eller allmänna kommunikationsnät och om ändring av direktiv 2002/58/EG, och till handlingarna i det mål som avgjorts genom domen av den 29 juli 2010, kommissionen/Österrike (C–189/09), ogiltigförklaras i den del Patrick Breyer nekats tillgång till Republiken Österrikes inlagor i nämnda mål.Det finns inte längre anledning att pröva yrkandet om ogiltigförklaring av kommissionens beslut av den 16 mars 2012 om avslag på Patrick Breyers ansökan om tillgång till kommissionens juridiska yttrande avseende direktiv 2006/24.Kommissionen ska bära sina

rättegångskostnader och ersätta hälften av Patrick Breyers rättegångskostnader.Republiken Finland och Konungariket Sverige ska bära sina rättegångskostnader.