Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce, kterou podal Okresný súd Dunajská Streda (Slovensko) dne 2. února 2015 – Home Credit Slovakia a. s. v. Klára Bíróová

(Věc C-42/15)

Jednací jazyk: slovenština

Předkládající soud

Okresný súd Dunajská Streda

Účastnice původního řízení

Žalobkyně: Home Credit Slovakia a. s.

Žalovaná: Klára Bíróová

Předběžné otázky

Mají se pojmy „na papíře“ a „jiném trvalém nosiči“ v čl. 10 odst. 1 [ve spojení s čl. 3 písm. m)] směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/48/ES ze dne 23. dubna 2008 o smlouvách o spotřebitelském úvěru a o zrušení směrnice Rady 87/102/EHS (Úřední věstník EU ze dne 22. 5. 2008, L 133, s. 66, dále jen „směrnice 2008/48“), vykládat tak, že zahrnují

nejen text (fyzického, „hard copy“) dokumentu podepsaný smluvními stranami, který bude obsahovat náležitosti (informace) požadované v čl. 10 odst. 2 písm. a) až v) směrnice, ale také

jakýkoliv jiný dokument, na který tento text odkazuje a který je podle vnitrostátního práva součástí smluvního ujednání (například „všeobecné obchodní podmínky“, „úvěrové podmínky“, „sazebník poplatků“ nebo „splátkový kalendář“ vyhotovený věřitelem), a to i v případě, že daný dokument nesplňuje požadavek, aby byl vypracován „na papíře“ ve smyslu daného vnitrostátního práva (například proto, že není podepsán smluvními stranami)?

V návaznosti na odpověď na otázku č. 1:

Má se čl. 10 odst. 1 a 2 směrnice 2008/48 ve spojení s jejím článkem 1, podle kterého směrnice sleduje úplnou harmonizaci v dané oblasti, vykládat tak, že brání vnitrostátní právní úpravě nebo praxi, které

vyžadují, aby všechny náležitosti smlouvy upravené v čl. 10 odst. 2 písm. a) až v) byly obsaženy v jednom dokumentu, který bude splňovat požadavek vypracování „na papíře“ podle práva příslušného členského státu (tj. v zásadě v dokumentu podepsaném smluvními stranami), a

nepřiznávají plné právní účinky smlouvě o spotřebitelském úvěru jen proto, že část uvedených náležitostí není v takovém podepsaném dokumentu obsažena, i když jsou tyto náležitosti (nebo jejich část) obsažené ve zvláštním dokumentu (například ve „všeobecných obchodních podmínkách“, „úvěrových podmínkách“, „sazebníku poplatků“ nebo „splátkovém kalendáři“ vyhotoveným věřitelem), přičemž: (i) samotná písemná smlouva na tento dokument odkazuje, (ii) podmínky pro začlenění tohoto dokumentu jako součásti smlouvy podle vnitrostátního práva jsou splněny a (iii) takto sjednaná smlouva o spotřebitelském úvěru by jako celek vyhovovala požadavku vypracování na „jiném trvalém nosiči“ uvedeném v čl. 10 odst. 1 směrnice?

Má se čl. 10 odst. 2 písm. h) směrnice 2008/48 vykládat tak, že údaje požadované tímto ustanovením (konkrétně „četnost plateb“)

musí být ve smlouvě uzpůsobeny podmínkám dané konkrétní smlouvy [v zásadě uvedením přesných dat (den, měsíc, rok) splatnosti jednotlivých splátek], nebo

postačí, když je ve smlouvě obsažen obecný odkaz na objektivně zjistitelné parametry, z nichž je možné je odvodit (např. klauzulí „měsíční splátky jsou splatné nejpozději do 15. dne každého kalendářního měsíce“, „první splátka je splatná do jednoho měsíce od podpisu smlouvy a každá další splátka je splatná vždy po uplynutí jednoho měsíce od splatnosti předchozí splátky“ nebo jiným podobným způsobem)? Je-li správný výklad uvedený ve druhé odrážce otázky č. 3:Má se čl. 10 odst. 2 písm. h) směrnice 2008/48 vykládat tak, že údaj vyžadovaný tímto ustanovením (konkrétně „četnost plateb“) může být obsažen i ve zvláštním dokumentu, na který odkazuje smlouva splňující požadavek vypracování na papíře (ve smyslu čl. 10 odst. 1 směrnice), ale který sám o sobě tento požadavek nemusí splňovat (tj. v zásadě nemusí být podepsán smluvními stranami; například může jít o „všeobecné obchodní podmínky“, „úvěrové podmínky“, „sazebník poplatků“ nebo „splátkový kalendář“ vyhotovený věřitelem)?

Má se čl. 10 odst. 2 písm. i) ve spojení s písm. h) směrnic

e 2008/48 vykládat tak, žesmlouva o úvěru na dobu určitou, při níž dochází ke splácení neboli umořování jistiny úvěru v rámci jednotlivých splátek, nemusí v době uzavření obsahovat přesné určení, jaká část každé jednotlivé splátky se použije na splátku jistiny a jaká její část splácí běžné úroky a poplatky (tj. součástí smlouvy nemusí být přesný splátkový kalendář nebo tabulka umoření), ale že tyto údaje mohou být obsaženy ve splátkovém kalendáři nebo tabulce umoření, kterou věřitel předloží dlužníkovi na jeho žádost

, nebočlánek 10 odst. 2 písm. h) zaručuje dlužníkovi dodatečné právo žádat výpis z ta

bulky umoření k určitému konkrétnímu dni během trvání smlouvy o úvěru, ale toto právo nezbavuje smluvní strany povinnosti, aby rozdělení jednotlivých plánovaných splátek (splatných podle smlouvy o úvěru po dobu jejího trvání) na úhradu jistiny a úhradu běžných úroků a poplatků bylo obsaženo již v samotné smlouvě, a to způsobem individualizovaným pro danou konkrétní smlouvu? Je-li správný výklad uvedený v první odrážce otázky č. 5:Spadá tato otázka do oblasti úplné harmonizace sledované směrnicí 2

008/48, takže členský stát ve smyslu čl. 22 odst. 1 nemůže vyžadovat, aby smlouva o úvěru obsahovala přesné určení, jaká část každé jednotlivé splátky se použije na splátku jistiny a jaká její část splácí běžné úroky a poplatky (tj. aby součástí smlouvy byl přesný splátkový kalendář nebo tabulka umoření)?Mají se ustanovení článku 1 směrnice 2008/48, podle něhož směrnice sleduje úplnou harmonizaci v dané oblasti, nebo článek 23 této směrnice, podle kter

ého mají být sankce přiměřené, vykládat tak, že brání usta

novení vnitrostátního práva, podle něhož absence většiny náležitostí smlouvy o úvěru požadovaných v čl. 10 odst. 2 směrnice 2008/48 má za následek, že se poskytnutý úvěr považuje za bezúročný a bez poplatků, takže dlužník je povinen splatit věřiteli výlučně jistinu, kterou podle smlouvy obdržel?