Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Okresný súd Dunajská Streda (Slovensko) 2. februára 2015 – Home Credit Slovakia a. s./Klára Bíróová

(vec C-42/15)

Jazyk konania: slovenčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Okresný súd Dunajská Streda

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Home Credit Slovakia a. s.

Žalovaná: Klára Bíróová

Prejudiciálne otázky

Majú sa pojmy „písomne“ a „iný trvalý nosič“ v čl. 10 ods. 1 [v spojení s čl. 3 písm. m)] smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/48/ES z 23. apríla 2008 o zmluvách o spotrebiteľskom úvere a o zrušení smernice Rady 87/102/EHS (Úradný vestník EÚ z 22. 5. 2008, L 133, s. 66, ďalej len „smernica 2008/48/ES“) vykladať tak, že zahŕňajú

nielen text (fyzického, „hard copy“) dokumentu podpísaný zmluvnými stranami, ktorý bude obsahovať náležitosti (informácie) vyžadované v čl. 10 ods. 2 písm. a) až v) smernice, ale aj

akýkoľvek iný dokument, na ktorý tento text odkazuje a ktorý je podľa vnútroštátneho práva súčasťou zmluvného dojednania (napríklad o „všeobecné obchodné podmienky“, „úverové podmienky“, „sadzobník poplatkov“, „splátkový kalendár“ vyhotovený veriteľom), a to aj keď by takýto dokument sám osebe nespĺňal požiadavku „písomnej formy“ v zmysle daného vnútroštátneho práva (napríklad preto, že nie je podpísaný zmluvnými stranami)?

V nadväznosti na odpoveď na otázku č. 1:

Má sa čl. 10 ods. 1 a 2 smernice 2008/48/ES v spojení s jej čl. 1, podľa ktorého smernica sleduje úplnú harmonizáciu v danej oblasti, vykladať tak, že bráni vnútroštátnej právnej úprave alebo praxi, ktoré

vyžadujú, aby všetky náležitosti zmluvy upravené v čl. 10 ods. 2 písm. a) až v) boli obsiahnuté v jednom dokumente, ktorý bude spĺňať požiadavku „písomnej formy“ podľa práva príslušného členského štátu (t. j. v princípe v dokumente podpísanom zmluvnými stranami), a

nepriznávajú plné právne účinky zmluve o spotrebiteľskom úvere len preto, že časť uvedených náležitostí nie je obsiahnutá v takomto podpísanom dokumente, aj keď sú tieto náležitosti (alebo ich časť) obsiahnuté v osobitnom dokumente (napríklad „všeobecné obchodné podmienky“, „úverové podmienky“, „sadzobník poplatkov“, „splátkový kalendár“ vyhotovený veriteľom), pričom: (i) samotná písomná zmluva na tento dokument odkazuje, (ii) podmienky inkorporácie tohto dokumentu ako súčasti zmluvy podľa vnútroštátneho práva sú splnené a (iii) takto dojednaná zmluva o spotrebiteľskom úvere by ako celok vyhovovala požiadavke dojednania na „inom trvalom nosiči“ uvedenej v čl. 10 ods. 1 smernice?

Má sa čl. 10 ods. 2 písm. h) smernice 2008/48/ES vykladať tak, že údaje vyžadované týmto ustanovením (konkrétne „frekvencia splátok“)

musia byť v zmluve individualizované na podmienky danej konkrétnej zmluvy [v princípe uvedením presných dátumov (deň, mesiac, rok) splatnosti jednotlivých splátok], alebo

postačí, ak sú v zmluve obsiahnuté všeobecným odkazom na objektívne zistiteľné parametre, z ktorých je možné ich odvodiť (napríklad klauzulou „mesačné splátky sú splatné najneskôr do 15. dňa každého kalendárneho mesiaca“, „prvá splátka je splatná do jedného mesiaca od podpisu zmluvy a každá ďalšia splátka je splatná vždy po jednom mesiaci od splatnosti predošlej splátky“ alebo iným podobným spôsobom)?Ak je správny výklad uvedený v druhej zarážke otázky č. 3:Má sa čl. 10 ods. 2 písm. h) smernice 2008/48/ES vykladať tak, že údaj vyžadovaný týmto ustanovením (konkrétne „frekvencia splátok“) môže byť obsiahnutý aj v osobitnom dokumente, na ktorý odkazuje zmluva spĺňajúca požiadavku písomnej formy (v zmysle čl. 10 ods. 1 smernice), no ktorý sám osebe túto požiadavku nemusí spĺňať (t. j. v princípe nemusí byť podpísaný zmluvnými stranami; napríklad môže ísť o „všeobecné obchodné podmienky“, „úverové podmienky“, „sadzobník poplatkov“, „splátkový kalendár“ vyhotovený veriteľom)?Má sa čl. 10 ods. 2 písm. i) v spojení s písm. h) smernice 2008/48/ES vykladať tak, žezmluva o úvere na dobu určitú, pri ktorej dochádza k splácaniu/amortizácii istiny úveru v rámci jednotlivých splátok, nemusí v čase uzavre

tia obsahovať presné určenie, aká časť každej jednotlivej s

plátky sa použije na splátku istiny a aká jej časť spláca bežné úroky a poplatky (t. j. súčasťou zmluvy nemusí byť presný splátkový kalendár/amortizačná tabuľka), ale že tieto údaje môžu byť obsiahnuté v splátkovom kalendári/amortizačnej tabuľke, ktorú veriteľ predloží dlžníkovi na jeho žiadosť, alebočl. 10 ods. 2 písm. h) zaručuje dlžníkovi dodatočné právo žiadať výpis z amortizačnej tabuľky k určitému konkrétnemu dňu počas trvania zmluvy o úvere, no toto právo nezbavuje zmluvné strany povinnosti, aby rozdelenie jedn

otlivých plánovaných splátok (splatných podľa zmluvy o úvere počas doby jej trvania) na

úhradu istiny a úhradu bežných úrokov a poplatkov bolo obsiahnuté už v samotnej zmluve, a to spôsobom individualizovaným pre danú konkrétnu zmluvu?Ak je správny výklad uvedený v prvej zarážke otázky č. 5:Spadá táto otázka do oblasti úplnej harmonizácie sledovanej smernicou 2008/48/ES, takže členský štát v zmysle čl. 22 ods. 1 nemôže vyžadovať, aby zmluva o úvere obsahovala presné určenie, aká časť každej jednotlivej splátky sa použije na splátku istiny a aká jej časť spláca bežné úroky a popl

atky (t. j. aby súčasťou zmluvy bol presný splátkový kalendár/amortizačná tabuľka)?Majú sa ustanovenia čl. 1 smernice 2008/48/ES, podľa ktorého smernica sleduje úplnú harmonizáciu v danej oblasti, alebo čl. 23 tejto smernice, podľa ktorého majú byť sankcie primerané, vykladať tak, že bráni ustanoveniu vnútroštátneho práva, podľa ktorého absencia väčšiny náležitostí zmluvy o úvere vyžadovanej v čl. 10 ods. 2 smernice 2008/48/ES má za následok, že poskyt

nutý úver sa považuje za bezúročný a bez poplatkov, takže

dlžník je povinný splatiť veriteľovi výlučne istinu, ktorú podľa zmluvy dostal?