Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Okresný súd Dunajská Streda (Slovakien) den 2 februari 2015 – Home Credit Slovakia a.s. mot Klára Bíróová

(Mål C-42/15)

Rättegångsspråk: slovakiska

Hänskjutande domstol

Okresný súd Dunajská Streda

Parter i målet vid den nationella domstolen

Sökande: Home Credit Slovakia a.s.

Motpart: Klára Bíróová

Tolkningsfrågor

1.    Ska begreppen ”pappersform” och ”annat varaktigt medium” enligt artikel 10.1 [jämförd med artikel 3 m] i Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/48/EG av den 23 april 2008 om konsumentkreditavtal och om upphävande av rådets direktiv 87/102/EEG (EUT L 133, 22.5.2008, s. 66) (nedan kallat direktiv 2008/48/EG) tolkas så, att de omfattar

inte enbart texten (fysisk papperskopia) i den av avtalsparterna undertecknade handlingen, som ska innehålla de delar (uppgifter) som anges i direktivets artikel 10.2 a–v, utan även

alla övriga handlingar som nämnda text hänvisar till och som enligt den nationella lagstiftningen utgör en integrerad del av avtalet (till exempel en handling som innehåller ”allmänna avtalsvillkor”, ”kreditvillkor”, en ”förteckning över kostnader”, en ”avbetalningsplan” upprättad av kreditgivaren), även om sådana handlingar i sig själva inte uppfyller kravet på ”skriftlig form” enligt den nationella lagstiftningen (till exempel på grund av att de inte har undertecknats av avtalsparterna)?

2.    Mot bakgrund av svaret på den första frågan:

Ska artikel 10.1 och 10.2 i direktiv 2008/48/EG jämförd med direktivets artikel 1, enligt vilken direktivet syftar till en fullständig harmonisering på det aktuella området, då tolkas så, att den utgör hinder för en nationell lagstiftning eller praxis som

stadgar att alla delar av avtalet som anges i artikel 10.2 a–v ska ingå i en enda handling som uppfyller kravet på ”skriftlig form” enligt den berörda medlemsstatens lagstiftning (det vill säga i princip i en handling undertecknad av avtalsparterna), och

inte tillerkänner konsumentkreditavtalet full rättsverkan enbart till följd av att vissa av de ovannämnda delarna inte ingår i denna undertecknade handling, även i det fall där dessa delar (eller några av dessa) ingår i en separat handling (som till exempel innehåller ”allmänna avtalsvillkor”, ”kreditvillkor”, en ”förteckning över kostnader”, en ”avbetalningsplan” upprättad av kreditgivaren), trots att: (i) det skriftliga avtalet hänvisar till denna handling, (ii) villkoren enligt den nationella lagstiftningen för att denna handling ska integreras som en del i avtalet är uppfyllda och (iii) det förhandlade konsumentkreditavtalet sammantaget på detta sätt uppfyller kraven på att avtalet ska upprättas på ”annat varaktigt medium” enligt direktivets artikel 10.1?

3.    Ska artikel 10.2 h i direktiv 2008/48/EG tolkas så, att de uppgifter som krävs genom denna bestämmelse (närmare bestämt ”periodicitet för [d]elbetalningar”)

ska anges i villkoren i det berörda avtalet [i princip genom angivande av förfallodatum (dag, månad, år) för de enskilda avbetalningarna], eller

att det räcker att avtalet innehåller en allmän hänvisning till objektivt identifierbara parametrar utifrån vilka det går att utläsa dessa uppgifter (till exempel genom avtalsvillkoret ”månadsbeloppen ska betalas senast den 15:e i varje kalendermånad”, ”den första avbetalningen ska ske senast en månad efter avtalets undertecknande och alla övriga avbetalningar ska alltid ske senast en månad efter den föregående avbetalningens förfallodatum” eller andra liknande formuleringar)?

4.    Om den korrekta tolkningen är den som anges i den andra strecksatsen i den tredje frågan:

Ska artikel 10.2 h i direktiv 2008/48/EG då tolkas så, att den uppgift som krävs genom denna bestämmelse (närmare bestämt ”periodicitet för [d]elbetalningar”) även kan ingå i en separat handling till vilken det avtal som uppfyller kravet på skriftlig form hänvisar (i enlighet med direktivets artikel 10.1), men som inte nödvändigtvis i sig själv måste uppfylla detta krav (det vill säga i princip att den inte nödvändigtvis måste vara undertecknad av avtalsparterna; till exempel en handling som innehåller ”allmänna avtalsvillkor”, ”kreditvillkor”, en ”förteckning över kostnader”, en ”avbetalningsplan” upprättad av kreditgivaren)?

5.    Ska artikel 10.2 i jämförd med artikel 10.2 h i direktiv 2008/48/EG tolkas så, att

det tidsbegränsade kreditavtalet, enligt vilket återbetalningen/amorteringen av det utlånade kapitalbeloppet sker genom avbetalningar, inte nödvändigtvis vid sitt upprättande måste innehålla exakt uppgift för varje avbetalning om vad som utgör återbetalning av det utlånade kapitalbeloppet och vad som utgör betalning av vanlig ränta och avgifter (det vill säga att den detaljerade avbetalnings-/amorteringsplanen inte nödvändigtvis måste utgöra en integrerad del av avtalet) utan dessa uppgifter kan ingå i en avbetalnings-/amorteringsplan som kreditgivaren presenterar för kredittagaren på vederbörandes begäran; eller så, att

artikel 10.2 [i] garanterar kredittagarens ytterligare rätt att på begäran erhålla en sammanställning i form av en amorteringsplan med hänvisning till en särskild dag som fastställts under kreditavtalets giltighetstid, utan att denna rätt befriar avtalsparterna från förpliktelsen att redan i avtalet ange för varje avbetalning (som ska göras på grundval av kreditavtalet under dess löptid) vad som utgör återbetalning av kapital och betalning av vanlig ränta och kostnader, och detta separat för det aktuella avtalet?

6.    Om den korrekta tolkningen är den som anges i den första strecksatsen i den femte frågan:

Omfattas då denna fråga av den fullständiga harmonisering som eftersträvas med direktiv 2008/48/EG, vilket innebär att medlemsstaten enligt direktivets artikel 22.1 inte får bestämma att kreditavtalet ska innehålla exakt uppgift för varje avbetalning om vad som utgör återbetalning av det utlånade kapitalbeloppet och vad som utgör betalning av vanlig ränta och avgifter (det vill säga att den detaljerade amorteringsplanen utgör en integrerad del av avtalet)?

7.    Ska bestämmelserna i artikel 1 i direktiv 2008/48/EG, enligt vilken direktivet syftar till en fullständig harmonisering inom det aktuella området, eller i direktivets artikel 23, enligt vilken sanktionerna ska vara proportionella, tolkas så, att nämnda direktiv utgör hinder för en bestämmelse i den nationella lagstiftningen enligt vilken avsaknaden av merparten av de delar av kreditavtalet som krävs enligt artikel 10.2 i direktiv 2008/48/EG medför att den beviljade krediten ska anses ha getts ränte- och kostnadsfritt, så att kredittagaren är skyldig att endast återbetala det kapital som har erhållits på grundval av avtalet till kreditgivaren?