Language of document :

Personalerettens dom (Første Afdeling) af 26. marts 2015 – CW mod Parlamentet

(Sag F-124/13) 1

(Personalesag – tjenestemænd – annullationssøgsmål – vedtægtens artikel 12a – interne regler om det rådgivende udvalg vedrørende chikane og forebyggelse af chikane på arbejdspladsen – vedtægtens artikel 24 – ansøgning om bistand – åbenbart urigtige skøn – ingen – det rådgivende udvalg vedrørende chikane og forebyggelse af chikane på arbejdspladsens rolle og beføjelser – tjenestemandens fakultative forelæggelse – erstatningssøgsmål)

Processprog: engelsk

Parter

Sagsøger: CW (ved advokat C. Bernard-Glanz)

Sagsøgt: Europa-Parlamentet (ved E. Taneva og M. Dean, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Påstand om annullation af ansættelsesmyndighedens afgørelse om afslag på den af sagsøgerens indgivne ansøgning om bistand.

Konklusion

Europa-Parlamentet frifindes.

Parlamentet bærer sine egne omkostninger og betaler halvdelen af de af CW afholdte omkostninger.

CW bærer halvdelen af sine egne omkostninger.

____________

____________

1 EUT C 52 af 22.2.2014, s. 54.