Language of document :

Virkamiestuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 26.3.2015 – CW v. parlamentti

(Asia F-124/13)1

(Henkilöstö – Virkamiehet – Kumoamiskanne – Työjärjestyksen 12 a artikla – Työpaikkakiusaamista ja työpaikkakiusaamisen ehkäisemistä käsittelevän neuvoa-antavan komitean sisäiset säännöt – Työjärjestyksen 24 artikla – Avunantopyyntö – Ilmeisten arviointivirheiden puuttuminen – Työpaikkakiusaamista ja työpaikkakiusaamisen ehkäisemistä käsittelevän neuvoa-antavan komitean rooli ja oikeudet – Virkamies saattaa omaehtoisesti asian komitean käsiteltäväksi – Vahingonkorvauskanne)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: CW (edustaja: asianajaja C. Bernard-Glanz)

Vastaaja: Euroopan parlamentti (asiamiehet: E. Taneva ja M. Dean)

Oikeudenkäynnin kohde

Vaatimus kumota nimittävän viranomaisen päätös hylätä kantajan tekemä avunantopyyntö

Tuomiolauselma

Kanne hylätään.

Euroopan parlamentti vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja se velvoitetaan korvaamaan puolet CW:n oikeudenkäyntikuluista.

CW vastaa puolesta omia oikeudenkäyntikulujaan.

____________

____________

1 EUVL C 52, 22.2.2014, s. 54.