Language of document :

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 26 marca 2015 r. – Coedo Suárez / Rada

(Sprawa F-38/14)1

(Służba publiczna – Urzędnicy – Postepowanie dyscyplinarne – Kara dyscyplinarna – Usunięcie ze stanowiska z obniżeniem renty inwalidzkiej – Proporcjonalny charakter kary – Oczywisty błąd w ocenie – Pojęcie zachowania urzędnika w toku kariery zawodowej – Poszanowanie godzin pracy)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Ángel Coedo Suárez (Bruksela, Belgia) (przedstawiciele: adwokaci S. Rodrigues i C. Bernard-Glanz)

Strona pozwana: Rada Unii Europejskiej (przedstawiciele: M. Bauer i A. Bisch, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji Sekretarza Generalnego Rady w sprawie nałożenia kary usunięcia ze stanowiska z obniżeniem renty inwalidzkiej o 15% do osiągnięcia wieku emerytalnego.Sentencja wyrokuSkarga zostaje oddalona.Ángel Coedo Suárez pokrywa własne koszty i zostaje obciążony kosztami poniesionymi przez Radę Unii Europejskiej.