Language of document :

Personalerettens dom (Første Afdeling) af 26. marts 2015 – CN mod Parlamentet

(Sag F-26/14) 1

(Personalesag – akkrediterede parlamentariske assistenter – ansøgning om bistand – psykisk chikane)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: CN (ved advokaterne L. Levi, C. Bernard-Glanz og A. Tymen)

Sagsøgt: Europa-Parlamentet (ved M. Ecker og S. Alves, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Påstand om annullation af afgørelsen om afslag på den ansøgning om bistand, som sagsøgeren har indgivet vedrørende psykisk chikane.

Konklusion

Europa-Parlamentets afgørelse om stiltiende afslag på CN’s ansøgning om bistand af 13. februar 2013 annulleres.

Europa-Parlamentets afgørelse af 18. december 2013 om afslag på CN’s klage af 26. august 2013 annulleres.

Europa-Parlamentet betaler CN et beløb på 45 785,29 EUR.

Parlamentet bærer sine egne omkostninger og betaler de af CN afholdte omkostninger.

____________

____________

1 EUT C 175 af 10.6.2014, s. 56.