Language of document :

Решение на Съда на публичната служба (първи състав) от 26 март 2014 г. — CW/Парламент

(Дело F-41/14)1

(Публична служба — Длъжностни лица — Атестационен доклад — Явни грешки в преценката — Злоупотреба с власт — Психически тормоз — Решение за предоставяне на една точка за заслуги)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: CW (представител: C. Bernard-Glanz, адвокат)

Ответник : Европейски парламент (представители: M. Dean и J. Steele)

Предмет

Искане за отмяна на атестационния доклад на жалбоподателя за 2012 г. и на решението да му се предостави само една точка за заслуги.ДиспозитивОтхвърля жалбата.Осъжда CW да понесе направените от него съдебни разноски и да заплати съдебните разноски, направени от Европейския парламент.