Language of document :

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (trzecia izba) z dnia 26 marca 2015 r. – DO / ESMA

(Sprawa F-32/14)1

(Służba publiczna – Personel ESMA – Członek personelu tymczasowego – Nieprzedłużenie umowy o pracę – Sprawozdanie z oceny – Sporządzenie sprawozdania z oceny po terminie – Niespójność ocen ogólnych i szczegółowych)

Język postępowania: angielski

Strony

Strona skarżąca: DO (przedstawiciel: adwokat S. A. Pappas)

Strona pozwana: Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (przedstawiciele: R. Vasileva, pełnomocnik, oraz adwokaci D. Waelbroeck i A. Duron)

Przedmiot sprawy

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji odmownej w sprawie przedłużenia zawartej ze skarżącą umowy o pracę w charakterze członka personelu tymczasowego będącej następstwem niekorzystnego sprawozdania z oceny, żądanie stwierdzenia nieważności tego sprawozdania z oceny oraz odszkodowania.Sentencja wyrokuSkarga zostaje oddalona.DO pokrywa własne koszty oraz zostaje obciążona kosztami poniesionymi przez Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych.