Language of document :

Žaloba podaná dne 26. března 2015 – Itálie v. Komise

(Věc T-135/15)

Jednací jazyk: italština

Účastnice řízení

Žalobkyně: Italská republika (zástupkyně: C. Colelli, avvocato dello Stato, a G. Palmieri, zmocněnkyně)

Žalovaná: Evropská komise

Návrhová žádání

Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:

zrušil prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2015/103 ze dne 16. ledna 2015, [oznámené pod číslem C(2015) 53 final], kterým se z financování Evropskou unií vylučují některé výdaje vynaložené členskými státy v rámci Evropského zemědělského záručního fondu (EZZF) a v rámci Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV), v částech, proti nimž směřuje tato žaloba;

uložil Komisi náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Žalobkyně konkrétně napadla:

(a)    část rozhodnutí, v níž po ukončení vyšetřování EX/2010/010 týkajícího se cukru byla za rozpočtové roky 2007, 2008 a 2009 uskutečněna finanční oprava ve výši 90 498735,16 eur údajně z důvodu „nesprávného výkladu výroby cukru“;

(b)    část rozhodnutí, v níž po ukončení vyšetřování CEB/2011/090 týkajícího se opatření v oblasti propagace byla za rozpočtový rok 2010 uskutečněna mimo jiné finanční oprava ve výši 1 607275,90 eur z důvodu „zpožděných plateb“;

(c)    část rozhodnutí, v níž po ukončení vyšetřování LA/2009/006, o opatření „informační akce a propagace zemědělských produktů na vnitřním trhu a ve třetích zemích“, byla mimo jiné uskutečněna finanční oprava ve výši 1 198 831,03 eur z důvodu „zpožděných plateb“.

Na podporu žaloby předkládá žalobkyně šest žalobních důvodů.

První žalobní důvod vycházející z porušení čl. 31 odst. 4 nařízení Rady (ES) č. 1290/2005 ze dne 21. června 2005 o financování společné zemědělské politiky (Úř. věst. L 209, s. 1), jakož i práv obhajoby členského státu.

Druhý žalobní důvod vycházející z porušení článku 11 nařízení Komise (ES) č. 885/2006 ze dne 21. června 2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1290/2005, pokud jde o akreditaci platebních agentur a dalších subjektů a schválení účetní závěrky EZZF a EZFRV (Úř. věst. L 171, s. 60), porušení nařízení Rady (ES) č. 320/2006 ze dne 20. února 2006, kterým se zavádí dočasný režim restrukturalizace cukrovarnického průmyslu ve Společenství a kterým se mění nařízení (ES) č. 1290/2005 o financování společné zemědělské politiky (Úř. věst. L 58, s. 42) a nařízení Komise (ES) č. 968/2006 ze dne 27. června 2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 320/2006, kterým se zavádí dočasný režim restrukturalizace cukrovarnického průmyslu ve Společenství (Úř. věst. L 176, s. 32), a porušení rozsudku Soudního dvora ze dne 14. listopadu 2013, vyneseného ve spojených věcech C-187/12, C-188/12 a C-189/12, SFIR a další (EU:C:2013:737).Třetí žalobní důvod vycházející z porušení zásady legitimního očekávání, zásady non bis in idem a povinnosti loajální spolupráce.Čtvrtý žalobní důvod vycházející z porušení čl. 31 odst. 3 druhého pododstavce nařízení č. 1290/2005, porušení čl. 11 odst. 3 druhého pododstavce a kapitoly 3 nařízení č. 885/2006, a porušení pokynů Komise definovaných v dokumentu č. VI/5330/97.Pátý žalobní důvod vycházející z porušení čl. 9 odst. 3 nařízení č. 883/2006, existence nerovného zacházení v projednávané věci a zkreslení skutečností. Šestý žalobní důvod vycházející z porušení článku 20 nařízení č. 501/2008, legitimního očekávání a zásady přičitatelnosti finančních oprav členským státům.