Language of document :

Acțiune introdusă la 26 martie 2015 - Italia/Comisia

(Cauza T-135/15)

Limba de procedură: italiana

Părțile

Reclamantă: Republica Italiană (reprezentanți: C. Colelli, avvocato dello Stato, și G. Palmieri, agent)

Pârâtă: Comisia Europeană

Concluziile

Reclamanta solicită Tribunalului:

anularea, în partea care face obiectul prezentei acțiuni, a Deciziei de punere în aplicare (UE) 2015/103 a Comisiei din 16 ianuarie 2015 [notificată cu numărul C(2015) 53 final] de excludere de la finanțarea de către Uniunea Europeană a anumitor cheltuieli efectuate de statele membre în cadrul Fondului european de garantare agricolă (FEGA) și al Fondului european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR);

obligarea Comisiei la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

În special, reclamanta a atacat:

(a)    Partea din decizie în care, la finalul anchetei EX/2010/010, privind sectorul zahărului, se efectuează o rectificare financiară de 90 498 735,16 euro, pentru exercițiile financiare 2007, 2008 și 2009 în temeiul unei „interpretări incorecte a producției de zahăr” reținute;

(b)    Partea din decizie în care, la finalul anchetei CEB/2011/090, privind măsuri promoționale, a fost efectuată, printre altele, o rectificare financiară de 1 607 275,90 euro, pentru „plăți efectuate cu întârziere” referitoare la exercițiul 2010;

(c)    Partea din decizie în care, la finalul anchetei LA/2009/006, privind măsura „acțiuni de informare și de promovare pentru produsele agricole pe piața internă și în țările terțe”, a fost efectuată, printre altele, o rectificare financiară de 1 198 831,03 euro, pentru „plăți efectuate cu întârziere”.

În susținerea acțiunii, reclamanta invocă șase motive.

1.    Primul motiv, întemeiat pe încălcarea articolului 31 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 1290/2005 al Consiliului din 21 iunie 2005 privind finanțarea politicii agricole comune (JO L 209, p. 1, Ediție specială, 14/vol. 1, p. 193), precum și a dreptului la apărare al statului membru.

2.    Al doilea motiv, întemeiat pe încălcarea articolului 11 din Regulamentul (CE) nr. 885/2006 al Comisiei din 21 iunie 2006 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1290/2005 în ceea ce privește autorizarea agențiilor de plăți și a altor entități precum și lichidarea conturilor FEGA și FEADR (JO L 171, p. 60, Ediție specială, 14/vol. 2, p. 37), pe încălcarea Regulamentului (CE) nr. 320/2006 al Consiliului din 20 februarie 2006 de instituire a unui regim temporar de restructurare a industriei zahărului în Comunitatea Europeană și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1290/2005 privind finanțarea politicii agricole comune (JO L 58, p. 42, Ediție specială, 03/vol. 70, p. 118) și a Regulamentului (CE) nr. 968/2006 al Comisiei din 27 iunie 2006 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 320/2006 al Consiliului de instituire a unui regim temporar de restructurare a industriei zahărului în Comunitatea Europeană (JO L 176, p. 32, Ediție specială, 3/vol. 73, p. 52) și pe încălcarea Hotărârii Curții de Justiție din 14 noiembrie 2013, SFIR și alții (C-187/12-C-189/12, EU:C:2013:737).3.    Al treilea motiv, întemeiat pe încălcarea principiului încrederii legitime, a principiului ne bis in idem și a obligației de cooperare loială.4.    Al patrulea motiv, întemeiat pe încălcarea articolului 31 alineatul (3) al doilea paragraf din Regulamentul nr. 1290/2005, a articolului 11 alineatul (3) al doilea paragraf și a capitolului 3 din Regulamentul nr. 885/2006, precum și pe încălcarea orientărilor Comisiei definite în documentul nr. VI/5330/97.5.    Al cincilea motiv, întemeiat pe încălcarea articolului 9 alineatul (3) din Regulamentul nr. 883/2006, precum și pe existența în speță a unei inegalități de tratament și a unei denaturări a faptelor.6.    Al șaselea motiv, întemeiat pe încălcarea articolului 20 din Regulamentul nr. 501/2008, a încrederii legit

ime și a principiului imputabilității rectificărilor financiare statelor membre.