Language of document :

Жалба, подадена на 27 февруари 2015 г. — Dextro Energy/Комисия

(Дело T-100/15)

Език на производството: немски

Страни

Жалбоподател: Dextro Energy GmbH & Co. KG (Крефелд, Германия) (представители: M. Hagenmeyer и T. Teufer, Rechtsanwälte)

Ответник: Европейска комисия

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателят иска от Общия съд:

да обяви за невалиден Регламент (ЕС) 2015/8 на Комисията от 6 януари 2015 година относно отказ за разрешаване на някои здравни претенции за храните, различни от претенциите, които се отнасят до намаляване на риска от заболяване и до развитието и здравето на децата (ОВ L 3, 7.01.2015 г., стр. 6);

да бъде осъден ответника да заплати съдебните разноски.

Основания и основни доводи

В подкрепа на жалбата си жалбоподателят излага четири правни основания.

Първото основание е изведено от нарушение на член 18, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1924/20061

Жалбоподателят посочва, че не са налице основания, с които може да се оправдае отказът да се издаде разрешение за петте претенции, независимо от издадените от Европейския орган за безопасност на храните положителни научни оценки. С петте претенции нито се нарушавали общоприетите хранителни и здравни принципи, нито се изпращал противоречив и заблуждаващ сигнал към потребителите; тези претенции не били нито двусмислени, нито въвеждащи в заблуждение. Второто основание е изведено от липса на пропорционалност Жалбоподателят изтъква, че с оглед на положителните становища на Европейския орган за безопасност на храните по отношение на петте здравни претенции на жалбоподателя, била непропорционална абсолютната забрана за рекламиране наложена вследствие на отхвърлянето на заявленията. Третото основание е изведено от нарушение на принципа на равенство Според жалбоподателя ответникът отказал да разреши безспорни от научна гледна точка здравни претенции, независимо че в миналото е разрешавал сходни претенции. Четвъртото основание е изведено от недостатъчното мотивиране Накрая жалбоподателят посочва, че оспорваният регламент не бил мотивиран в достатъчна степен; не било видно нито, че ответникът е взел предвид доводите на жалбоподателя и на обществеността, нито че ответникът изобщо самостоятелно е проверил тези доводи.

____________

____________

1 Регламент (ЕО) № 1924/2006 на Европейския Парламент и на Съвета от 20 декември 2006 година относно хранителни и здравни претенции за храните (ОВ 404, 30.12.2006 г., стр. 9; С

пециално издание на български език, глава 15, том 18, стр.