Language of document :

Sag anlagt den 27. februar 2015 – Dextro Energy mod Kommissionen

(Sag T-100/15)

Processprog: tysk

Parter

Sagsøger: Dextro Energy GmbH & Co. KG (Krefeld, Tyskland) (ved advokaterne M. Hagenmeyer og T. Teufer)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen

Sagsøgerens påstande

Kommissionens forordning (EU) 2015/8 af 6. januar 2015 om afvisning af visse andre sundhedsanprisninger af fødevarer end dem, der henviser til en reduceret risiko for sygdom og til børns udvikling og sundhed (EUT L 3 af 7.1.2015) annulleres.

Europa-Kommissionen tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Til støtte for søgsmålet har sagsøgeren anført fire anbringender.

Første anbringende: Tilsidesættelse af artikel 18, stk. 4, i forordning nr. 1924/2006 1

Sagsøgeren har anført, at der ikke findes nogen grunde, der kan begrunde afvisningen af de fem anprisninger, selv om den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet har afgivet fem positive videnskabelige vurderinger. De fem anprisninger er hverken i strid med almindeligt anerkendte ernærings- og sundhedsprincipper eller sender et modsætningsfyldt, forvirrende signal til forbrugerne. De er heller ikke tvetydige eller vildledende.

Andet anbringende: manglende proportionalitet

Sagsøgeren har anført, at det absolutte reklameforbud, der følger af afslaget på ansøgningen, er uforholdsmæssigt, henset til den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritets positive stillingtagen til de fem sundhedsanprisninger.

Tredje anbringende: Tilsidesættelse af ligebehandlingsprincippet

Sagsøgeren har anført, at Kommissionen har nægtet at godkende sundhedsanprisninger, der ikke er videnskabeligt omstridte, selv om den tidligere har godkendt sammenlignelige anprisninger.

Fjerde anbringende: En utilstrækkelig begrundelse

Sagsøgeren har endelig anført, at den anfægtede forordning ikke indeholder en tilstrækkelig begrundelse. Det fremgår hverken, at Kommissionen har taget sagsøgerens og offentlighedens argumenter i betragtning, eller at den har foretaget en selvstændig prøvelse af disse argumenter.

____________

____________

1     Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1924/2006 af 20.12.2006 om ernærings- og sundhedsanprisninger af fødevarer (EUT L 404 af 30.12.2006, s. 9).