Language of document :

Žaloba podaná 27. februára 2015 – Dextro Energy/Komisia

(vec T-100/15)

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Dextro Energy GmbH & Co. KG (Krefeld, Nemecko) (v zastúpení: M. Hagenmeyer a T. Teufer, Rechtsanwälte)

Žalovaná: Európska komisia

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil nariadenie Komisie (EÚ) 2015/8 zo 6. januára 2015, ktorým sa zamieta povolenie určitých zdravotných tvrdení o potravinách, iných ako tvrdení, ktoré odkazujú na zníženie rizika ochorenia a na vývoj a zdravie detí (Ú. v. EÚ L 3, s. 6),

uložil žalovanej povinnosť nahradiť trovy konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojej žaloby žalobkyňa uvádza štyri žalobné dôvody.

Prvý žalobný dôvod je založený na porušení článku 18 ods. 4 nariadenia č. 1924/20061 .

Žalobkyňa tvrdí, že neexistuje žiadny dôvod, ktorý by mohol odôvodniť odmietnutie piatich tvrdení, hoci Európsky úrad pre bezpečnosť potravín uskutočnil v tejto súvislosti päť štúdií, ktoré boli kladné. Týchto päť tvrdení neporušuje všeobecne uznávané výživové a zdravotné zásady, ani neadresujú spotrebiteľovi protichodné alebo klamlivé signály, nie sú dvojzmyselné ani zavádzajúce.

Druhý žalobný dôvod je založený na nedostatku proporcionality.

Žalobkyňa tvrdí, že absolútny zákaz reklamy vyplývajúci zo zamietnutia žiadosti je neprimeraný, a to vzhľadom na stanovisko Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín, ktoré sa týkalo piatich zdravotných tvrdení žalobkyne.Tretí žalobný dôvod je založený na porušení zásady rovnosti.Žalobkyňa tvrdí, že žalovaná odmietla povoliť zdravotné tvrdenia, ktoré neboli vedecky spochybnené, hoci v minulosti podobné tvrdenia povolila.Tretí žalobný dôvod je založený na nedostatočnom odôvodnení.Žalobkyňa napokon tvrdí, že napadnuté nariadenie neobsahuje dostatočné odôvodnenie, nič nenasvedčuje tomu, že žalovaná vzala do úvahy tvrdenia žalobkyne a verejnosti, ani že ich skúmala oddelene.