Language of document :

Talan väckt den 27 februari 2015 – Dextro Energy mot kommissionen

(Mål T-100/15)

Rättegångsspråk: tyska

Parter

Sökande: Dextro Energy GmbH & Co. KG (Krefeld, Tyskland) (ombud: advokaterna M. Hagenmeyer och T. Teufer)

Svarande: Europeiska kommissionen

Yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara kommissionens förordning (EU) 2015/8 av den 6 januari 2015 om icke-godkännande av vissa andra hälsopåståenden om livsmedel än sådana som avser minskad sjukdomsrisk och barns utveckling och hälsa (EUT L 3, s. 6), och

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Till stöd för sin talan åberopar sökanden fyra grunder.

Den första grunden avser åsidosättande av artikel 18.4 i förordning nr 1924/20061 .

Sökanden gör gällande att det inte finns skäl att avslå de fem påståendena, mot bakgrund av att Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet hade avgett fem positiva, vetenskapliga utvärderingar i detta hänseende. De fem påståendena strider varken mot allmänt erkända närings- och hälsoprinciper, eller sänder motsägelsefulla och förvirrande signaler till konsumenter. De är inte heller tvetydiga eller vilseledande.

Den andra grunden avser bristande proportionalitet.

Sökanden har gjort gällande att det absoluta reklamförbud som följer av avslaget på ansökan är oproportionerligt, mot bakgrund av de positiva ställningstagandena från Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet avseende sökandens fem hälsopåståenden.

Den tredje grunden avser åsidosättande av likhetsprincipen.

Sökanden anför att svaranden har nekat att godkänna hälsopåståenden som inte är vetenskapligt omstridda, trots att den tidigare har godkänt jämförliga påståenden.

Den fjärde grunden avser bristande motivering.

Sökanden gör slutligen gällande den angripna förordningen inte innehåller en tillräcklig motivering. Det framgår varken att kommissionen har beaktat sökandens och allmänhetens argument, eller att den har företagit en självständig prövning av argumenten.

____________

____________

1 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1924/2006 av den 20 december 2006 om näringspåståenden och hälsopåståenden om livsmedel (EUT L 404, s. 9).