Language of document :

Personalerettens kendelse (Første Afdeling) af 23. april 2015 – Bensai mod Kommissionen

(Sag F-131/14) 1

(Personalesag – kontraktansat – løn – lønseddel – bekræftende karakter– manglende overholdelse af kravene til den administrative procedure – ændring af tjenestemandsvedtægten – forhøjelse af arbejdstiden uden tilpasning af lønnen – ingen indvirkning på lønsedlens bekræftende karakter– ulige behandling af kontraktansatte og lokalt ansatte – procesreglementets artikel 81)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: David Bensai (Mullendorf, Luxembourg) (ved advokat A. Salerno)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen (ved C. Berardis-Kayser og G. Berscheid, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Påstand om annullation af Kommissionens afgørelse om ikke at forhøje lønnen for sagsøgeren, som er kontraktansat, som følge af forhøjelsen af arbejdstiden til 40 timer pr. uge, som er en konsekvens af ikrafttrædelsen af den nye vedtægt pr. 1. januar 2014

Konklusion

Kommissionen frifindes, da søgsmålet ikke kan antages til realitetsbehandling og under alle omstændigheder er ugrundet.

David Bensai bærer sine egne omkostninger og betaler Europa-Kommissionens omkostninger.

____________

____________

1 EUT C 7 af 12.1.2015, s. 61.