Language of document :

Решение на Съда на публичната служба (състав от един съдия) от 29 април 2015 г. — Ibánez Martínez/Парламент

(Дело F-17/14)1

(Публична служба — Длъжностни лица — Предоставяне на точки за заслуги — Становище на съвместния комитет по атестиране — Широка свобода на преценка на администрацията — Равно третиране)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Carlos Ibánez Martínez (Leeuw-Saint-Pierre, Белгия) (представител: M. Casado García-Hirschfeld, avocat)

Ответник: Европейски парламент (представители: V. Montebello-Demogeot и N. Chemaï)ПредметИскане за отмяна на решението да не се предоставят на жалбоподателя три точки за заслуги от ответника в рамките на процедурата за повишаване за 2012 г.ДиспозитивОтхвърля жалбата.Г-н Ibáñez Martínez следва да понесе направените от него съдебни разноски и го осъжда да заплати съдебните разноски, направени от Европейския парламент.