Language of document :

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (sąd w składzie jednego sędziego) z dnia 29 kwietnia 2015 r. – Ibánez Martínez / Parlament

(Sprawa F-17/14)1

(Służba publiczna – Urzędnicy – Przyznanie punktów za osiągnięcia – Opinia komitetu do spraw sprawozdań – Szeroki zakres uznania administracji – Równość traktowania)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Carlos Ibánez Martínez (Leeuw-Saint-Pierre, Belgia) (przedstawiciel: adwokat M. Casado García-Hirschfeld)

Strona pozwana: Parlament Europejski (przedstawiciele: V. Montebello-Demogeot i N. Chemaï, pełnomocnicy)Przedmiot sprawyŻądanie stwierdzenia nieważności decyzji o nieprzyznaniu skarżącemu trzech punktów za osiągnięcia w postepowaniu w sprawie oceny (2012). Sentencja wyrokuSkarga zostaje oddalona.C. Ibáñez Martínez pokrywa własne koszty i zostaje obciążony kosztami poniesionymi przez Parlament Europejski.