Language of document :

Решение на Съда на публичната служба (втори състав) от 29 април 2015 г. — Тодорова-Андрова/Съвет

(Дело F-78/12)1

(Публична служба — Повишаване — Процедура по повишаване за 2011 г. — Невключване в списъка на длъжностните лица за повишаване — Член 45 от Правилника за длъжностните лица — Прослужено време на степента от две години — Невземане под внимание на прослуженото време като срочно нает служител — Разлика в третирането поради правното естество на съответното наемане на работници — Директива 1999/70/ЕО — Рамково споразумение за срочната работа, сключено между Европейската конфедерация на профсъюзите (CES), Съюза на индустриалците в Европейската общност (UNICE) и Европейския център на предприятията с държавно участие (CEEP) — Клауза 4 — Възможност за позоваване — Изключване)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Вяра Тодорова-Андрова (Rhode-Saint-Genèse, Белгия) (представител: M. Velardo, адвокат)

Ответник: Съвет на Европейския съюз (представители: J. Herrmann и M. Bauer)

Встъпила страна в подкрепа на ответника: Европейска комисия (представители: J. Currall и G. Gattinara)ПредметИскане за отмяна на решението на Съвета за невключване на жалбоподателя в списъка за 2011 година с длъжностните лица, които могат да бъдат повишени.ДиспозитивОтхвърля жалбата.Осъжда г-жа Тодорова-Андрова да понесе направените от нея съдебни разноски и тези, които са направени от Съвета на Европейския съюз.Европейската комисия и Сметната палата на Европейския съюз понасят направените от тях съдебни разноски.