Language of document :

Virkamiestuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 29.4.2015 – Todorova Androva v. neuvosto

(Asia F-78/12)1

(Henkilöstö – Ylennys – Ylennysvuosi 2011 – Ylennyskelpoisten virkamiesten luetteloon kirjaamatta jättäminen – Henkilöstösääntöjen 45 artikla – Kahden vuoden virkaikä palkkaluokassa – Väliaikaisena toimihenkilönä täyttyneen työskentelyjakson huomioon ottamatta jättäminen – Kyseessä olevien työntekijöiden palvelukseen ottamisen oikeudelliseen luonteeseen perustuva erilainen kohtelu – Direktiivi 1999/70/EY – EAY:n, UNICE:n ja CEEP:n tekemä määräaikaista työtä koskeva puitesopimus – Lauseke 4 – Kyseiseen lausekkeeseen ei voida vedota)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Viara Todorova Androva (Rhode-Saint-Genèse, Belgia) (edustaja: asianajaja M. Velardo)

Vastaaja: Euroopan unionin neuvosto (asiamiehet: J. Herrmann ja M. Bauer)

Väliintulijat, jotka tukevat vastaajan vaatimuksia: Euroopan komissio (asiamiehet: J. Currall ja G. Gattinara) ja Euroopan unionin tilintarkastustuomioistuin (asiamiehet: aluksi T. Kennedy, N. Scafarto ja K. Zavtelovâ, sitten N. Scafarto)

Oikeudenkäynnin kohde

Kumoamisvaatimus, joka koskee neuvoston päätöstä jättää ottamatta kantaja vuonna 2011 ylennettävien virkamiesten luetteloon.

Tuomiolauselma

Kanne hylätään.

Viara Todorova Androva vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja hänet velvoitetaan korvaamaan Euroopan unionin neuvoston oikeudenkäyntikulut.

Euroopan komissio ja Euroopan unionin tilintarkastustuomioistuin vastaavat omista oikeudenkäyntikuluistaan.

____________

____________

1 EUVL C 295, 29.9.2012, s. 34.