Language of document :

Rozsudok Súdu pre verejnú službu (druhá komora) z 29. apríla 2015 – Todorova Androva/Rada

(vec F-78/12)1

(Verejná služba – Povýšenie – Povyšovanie za rok 2011 – Nezapísanie do zoznamu úradníkov, ktorí majú byť povýšení – Článok 45 štatútu – Dva odpracované roky v stupni – Nezohľadnenie doby výkonu práce na pozícii dočasného zamestnanca – Rozdielne zaobchádzanie na základe právnej povahy zamestnania dotknutých pracovníkov – Smernica 1999/70/ES – Rámcová dohoda o práci na dobu určitú, ktorú uzavreli ETUC, UNICE a CEEP – Doložka 4 – Možnosť odvolávať sa – Vylúčenie)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyňa: Viara Todorova Androva (Rhode-Saint-Genèse, Belgicko) (v zastúpení: M. Velardo, avocat)

Žalovaná: Rada Európskej únie (v zastúpení: J. Herrmann a M. Bauer, splnomocnení zástupcovia)Vedľajší účastník, ktorý v konaní podporuje žalovanú: Európska komisia (v zastúpení: J. Currall a G. Gattinara, splnomocnení zástupcovia)Predmet veciNávrh na zrušenie rozhodnutia Rady nezapísať žalobkyňu do zoznamu úradníkov, ktorí majú byť povýšení za rok 2011.Výrok rozsudku1.    Žaloba sa zamieta.2.    Pani Todorova Androva znáša svoje vlastné trovy konania a je povinná nahradiť trovy konania vynaložené Radou Európskej únie.3.    Európska komisia a Dvor audítorov Európskej únie znášajú svoje vlastné trovy konania.