Language of document : ECLI:EU:T:2014:833

Rozsudek Tribunálu (pátého senátu) ze dne 26. září 2014 – DK Recycling und Roheisen v. Komise

(Věc T‑630/13)

„Životní prostředí – Směrnice 2003/87/ES – Systém pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů – Přechodná pravidla harmonizovaného přidělování bezplatných povolenek na emise platná od roku 2013 – Rozhodnutí 2011/278/EU – Vnitrostátní prováděcí opatření předložená Německem – Ustanovení týkající se případů zbytečných nesnází – Svoboda podnikání – Právo vlastnit majetek – Proporcionalita“

1.                     Žaloba na neplatnost – Fyzické nebo právnické osoby – Akty týkající se jich bezprostředně a osobně – Přímé dotčení – Rozhodnutí Komise určené členským státům, jež se týká přidělení bezplatných povolenek na emise skleníkových plynů – Konečné určení všech faktorů, které mají být zohledněny ve vnitrostátních prováděcích opatřeních – Provádění čistě automatické povahy – Prostor pro uvážení členských států – Neexistence (Článek 263 čtvrtý pododstavec SFEU; směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87, článek 11; rozhodnutí Komise 2013/448) (viz body 28–36)

2.                     Životní prostředí – Znečištění ovzduší – Směrnice 2003/87 – Systém pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů – Přechodný režim přidělování bezplatných povolenek – Taxativní povaha harmonizovaných pravidel pro přidělování – Posuzovací pravomoc Komise – Neexistence – Rozhodnutí Komise, kterým odmítá přidělení povolenek na základě ustanovení týkajícího se případů zbytečných nesnází – Porušení zásady proporcionality a základních práv – Absence (Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87, články 10a a 11; rozhodnutí Komise 2011/278, článek 10 a čl. 15 odst. 3, a rozhodnutí Komise 2013/448) (viz body 40–46)

3.                     Životní prostředí – Znečištění ovzduší – Směrnice 2003/87 – Systém pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů – Přechodný režim přidělování bezplatných povolenek – Neexistence ustanovení týkajícího se případů zbytečných nesnází – Porušení základních práv – Absence (Listina základních práv Evropské unie, články 15 až 17; směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87, články 10a a 11; rozhodnutí Komise 2011/278) (viz body 55–70)

4.                     Životní prostředí – Znečištění ovzduší – Směrnice 2003/87 – Systém pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů – Přechodný režim přidělování bezplatných povolenek – Neexistence ustanovení týkajícího se případů zbytečných nesnází – Porušení zásady proporcionality – Absence (Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87, články 10a a 11; rozhodnutí Komise 2011/278) (viz body 71–74, 77–81, 85–90)

5.                     Životní prostředí – Znečištění ovzduší – Směrnice 2003/87 – Systém pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů – Přechodný režim přidělování bezplatných povolenek – Taxativní povaha harmonizovaných pravidel pro přidělování – Přidělení na základě vnitrostátního pravidla jdoucího nad rámec harmonizovaných pravidel – Neslučitelnost – Rozhodnutí Komise, kterým odmítá přidělení povolenek na základě ustanovení týkajícího se případů zbytečných nesnází – Porušení harmonizovaných pravidel pro přidělování ze strany Komise – Absence (Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87, články 10a a 11; rozhodnutí Komise 2011/278) (viz body 95–100)

6.                     Životní prostředí – Znečištění ovzduší – Směrnice 2003/87 – Systém pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů – Přechodný režim přidělování bezplatných povolenek – Povinnost členských států zajistit, aby bylo vyloučeno dvojí započtení mezi dílčími zařízeními – Přidělování bezplatných povolenek na emise dílčího zařízení na základě referenční úrovně produktu pro tekutý kov – Přidělování bezplatných povolenek na emise téhož dílčího zařízení založené na emisích z procesů výroby zinku – Výroba zinku spojená s dodatečnými energetickými nároky – Absence překrývání jednotlivých dotčených výrobků – Absence dvojího započtení – Rozhodnutí Komise, kterým odmítá přidělení bezplatných povolenek na základě emisí z procesů – Zrušení (Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87, čl. 10a odst. 1 čtvrtý pododstavec; rozhodnutí Komise 2011/278, čl. 10 odst. 8 a příloha I, bod 1) (viz body 107–110)

7.                     Akty orgánů – Odůvodnění – Povinnost – Rozsah – Zhojení chybějícího odůvodnění v průběhu soudního řízení – Nepřípustnost (Článek 296 SFEU) (viz body 111, 112)

8.                     Právo Evropské unie – Zásady – Právo na obhajobu – Právo být vyslechnut –Rozsah – Přidělení bezplatných povolenek na emise skleníkových plynů – Kontrola ze strany Komise – Absence možnosti provozovatelů dotyčných zařízení vyjádřit svůj názor – Porušení práva být vyslechnut v případě odmítnutí začlenění na seznam zařízení, na která se vztahují bezplatné povolenky – Absence [Listina základních práv Evropské unie, čl. 41 odst. 2 písm. a); směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87, článek 11] (viz body 114–117)

Předmět

Návrh na zrušení čl. 1 odst. 1 rozhodnutí Komise 2013/448/EU ze dne 5. září 2013 o vnitrostátních prováděcích opatřeních pro přechodné bezplatné přidělování povolenek na emise skleníkových plynů v souladu s čl. 11 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES (Úř. věst. L 240, s. 27), v rozsahu, ve kterém odmítá začlenit zařízení s identifikátory DE000000000001320 a DE-new-14220–0045 na seznam zařízení stanovený v čl. 11 odst. 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES ze dne 13. října 2003 o vytvoření systému pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů ve Společenství a o změně směrnice Rady 96/61/ES (Úř. věst. L 275, s. 32; Zvl. vyd. 15/007, s. 631), a předběžné celkové roční množství bezplatných povolenek na emise, které má být těmto zařízením přiděleno.

Výrok

1)

Článek 1 odst. 1 rozhodnutí Komise 2013/448/EU ze dne 5. září 2013 o vnitrostátních prováděcích opatřeních pro přechodné bezplatné přidělování povolenek na emise skleníkových plynů v souladu s čl. 11 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES se zrušuje v rozsahu, ve kterém zamítá přidělení bezplatných povolenek na emise zařízením uvedeným v příloze I bodu D tohoto rozhodnutí na základě dílčího zařízení pro emise z procesů výroby zinku ve vysoké peci a souvisejících procesech.

2)

Žaloba se ve zbývající části zamítá.

3)

3) Každá z účastnic řízení ponese vlastní náklady řízení.