Language of document : ECLI:EU:T:2014:833

Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio (viides jaosto) 26.9.2014 –
DK Recycling und Roheisen vastaan komissio

(asia T‑630/13)

Ympäristö – Direktiivi 2003/87/EY – Kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien kaupan järjestelmä – Siirtymäsäännökset, jotka koskevat päästöoikeuksien yhdenmukaistettua maksutta tapahtuvaa jakoa vuodesta 2013 alkaen – Päätös 2011/278/EU – Saksan kansalliset täytäntöönpanotoimenpiteet – Kohtuutonta rasitusta koskeva lauseke – Elinkeinovapaus – Omaisuudensuoja – Oikeasuhteisuus

1.                     Kumoamiskanne – Luonnolliset henkilöt tai oikeushenkilöt – Suoraan ja erikseen luonnollisia henkilöitä tai oikeushenkilöitä koskevat toimet – Yksityistä suoraan koskeva päätös – Jäsenvaltioille osoitettu komission päätös kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien maksutta tapahtuvasta jaosta – Kaikki kansallisten täytäntöönpanotoimenpiteiden osalta huomioon otettavat seikat on määritelty lopullisesti – Täytäntöönpano on luonteeltaan puhtaasti automaattista – Jäsenvaltioilla ei ole harkintavaltaa (SEUT 263 artiklan neljäs kohta; Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/87 11 artikla; komission päätös 2013/448) (ks. 28–36 kohta)

2.                     Ympäristö – Ilman pilaantuminen – Direktiivi 2003/87 – Kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien kaupan järjestelmä – Oikeuksien maksutta tapahtuvaa jakoa koskeva siirtymäjärjestelmä – Yhdenmukaistetut jakosäännöt ovat luonteeltaan tyhjentäviä – Komissiolla ei ole harkintavaltaa – Komission päätös, jossa se kieltäytyi jakamasta oikeuksia kohtuutonta rasitusta koskevan lausekkeen perusteella – Suhteellisuusperiaatetta ja perusoikeuksia ei ole loukattu (Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/87 10 a ja 11 artikla; komission päätöksen 2011/278 10 artikla ja 15 artiklan 3 kohta; komission päätös 2013/448) (ks. 40–46 kohta)

3.                     Ympäristö – Ilman pilaantuminen – Direktiivi 2003/87 – Kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien kaupan järjestelmä – Oikeuksien maksutta tapahtuvaa jakoa koskeva siirtymäjärjestelmä – Kohtuutonta rasitusta koskevaa lauseketta ei ole – Perusoikeuksia ei ole loukattu (Euroopan unionin perusoikeuskirjan 15–17 artikla; Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/87 10 a ja 11 artikla; komission päätös 2011/278) (ks. 55–70 kohta)

4.                     Ympäristö – Ilman pilaantuminen – Direktiivi 2003/87 – Kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien kaupan järjestelmä – Oikeuksien maksutta tapahtuvaa jakoa koskeva siirtymäjärjestelmä – Kohtuutonta rasitusta koskevaa lauseketta ei ole – Suhteellisuusperiaatetta ei ole loukattu (Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/87 10 a ja 11 artikla; komission päätös 2011/278) (ks. 71–74, 77–81 ja 85–90 kohta)

5.                     Ympäristö – Ilman pilaantuminen – Direktiivi 2003/87 – Kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien kaupan järjestelmä – Oikeuksien maksutta tapahtuvaa jakoa koskeva siirtymäjärjestelmä – Yhdenmukaistetut jakosäännöt ovat luonteeltaan tyhjentäviä – Jakaminen yhdenmukaistettuja sääntöjä pidemmälle menevän kansallisen säännön perusteella ei sovellu yhteen niiden kanssa – Komission päätös, jossa se kieltäytyi jakamasta oikeuksia kohtuutonta rasitusta koskevan lausekkeen perusteella – Komissio ei ole jättänyt noudattamatta yhdenmukaistettuja jakosääntöjä (Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/87 10 a ja 11 artikla; komission päätös 2011/278) (ks. 95–100 kohta)

6.                     Ympäristö – Ilman pilaantuminen – Direktiivi 2003/87 – Kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien kaupan järjestelmä – Oikeuksien maksutta tapahtuvaa jakoa koskeva siirtymäjärjestelmä – Jäsenvaltioiden velvollisuus varmistaa, ettei laitosten osien välillä pääse tapahtumaan kaksinkertaista laskentaa – Oikeuksien maksutta tapahtuva jako laitoksen osan päästöjä varten kuumaa metallia koskevan tuotteen vertailuarvon perusteella – Oikeuksien maksutta tapahtuva jako laitoksen saman osan päästöjä varten sinkkirikasteen tuotantoa koskevien prosessipäästöjen perusteella – Lisäenergiantarpeeseen liittyvä sinkkirikasteen tuotanto – Kyseisten eri tuotteiden välillä ei ole päällekkäisyyksiä – Kaksinkertaista laskentaa ei ole – Komission päätös, jossa se hylkäsi prosessipäästöjen perusteella suoritetun maksutta tapahtuvan oikeuksien jakamisen – Kumoaminen (Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/87 10 a artiklan 1 kohdan neljäs alakohta; komission päätöksen 2011/278 10 artiklan 8 kohta ja liitteessä I oleva 1 kohta) (ks. 107–110 kohta)

7.                     Toimielinten säädökset, päätökset ja muut toimet – Perustelut – Perusteluvelvollisuuden laajuus – Perustelujen puuttumisen korjaamista oikeudenkäynnin aikana ei voida hyväksyä (SEUT 296 artikla) (ks. 111 ja 112 kohta)

8.                     Euroopan unionin oikeus – Periaatteet – Puolustautumisoikeudet – Oikeus tulla kuulluksi – Ulottuvuus – Maksutta tapahtuva kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien jako – Komission harjoittama valvonta – Laitosten toiminnanharjoittajilla ei ole mahdollisuutta esittää kantaansa – Oikeutta tulla kuulluksi silloin, kun kyseessä on kieltäytyminen sisällyttämästä laitosta sellaisten laitosten luetteloon, joille voidaan jakaa oikeuksia maksutta, ei ole loukattu (Euroopan unionin perusoikeuskirjan 41 artiklan 2 kohdan a alakohta; Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/87 11 artikla) (ks. 114–117 kohta)

Aihe

Vaatimus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/87/EY 11 artiklan 3 kohdan mukaisista kansallisista täytäntöönpanotoimenpiteistä päästöoikeuksien jakamiseksi maksutta siirtymäaikana 5.9.2013 annetun komission päätöksen 2013/448/EU (EUVL L 240, s. 27) 1 artiklan 1 kohdan kumoamiseksi siltä osin kuin siinä hylätään laitosten, joiden tunnukset ovat DE000000000001320 ja DE-new-14220-0045, sisällyttäminen kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien kaupan järjestelmän toteuttamisesta yhteisössä ja neuvoston direktiivin 96/61/EY muuttamisesta 13.10.2003 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/87/EY (EUVL L 275, s. 32) 11 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuun laitosten luetteloon ja hylätään näille laitoksille maksutta jaettavien päästöoikeuksien alustavat vuosittaiset kokonaismäärät

Ratkaisu

1)

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/87/EY 11 artiklan 3 kohdan mukaisista kansallisista täytäntöönpanotoimenpiteistä päästöoikeuksien jakamiseksi maksutta siirtymäaikana 5.9.2013 annetun komission päätöksen 2013/448/EU 1 artiklan 1 kohta kumotaan siltä osin kuin siinä hylätään päästöoikeuksien jakaminen maksutta tämän päätöksen liitteessä I olevassa D kohdassa luetelluille laitoksille prosessipäästöjen piiriin kuuluvan laitoksen osan perusteella masuunissa tapahtuvaa sinkintuotantoa ja siihen liittyviä prosesseja varten.

2)

Kanne hylätään muilta osin.

3)

Osapuolet vastaavat omista oikeudenkäyntikuluistaan.