Language of document : ECLI:EU:T:2014:833

Vispārējās tiesas (piektā palāta) 2014. gada 26. septembra spriedums – DK Recycling und Roheisen/Komisija

(lieta T‑630/13)

Vide – Direktīva 2003/87/EK – Siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijas kvotu tirdzniecības sistēma – Pagaidu noteikumi saskaņotai bezmaksas emisiju kvotu sadalei, sākot no 2013. gada – Lēmums 2011/278/ES – Vācijas piedāvātie valsts izpildes pasākumi – Noteikums par gadījumiem, kas rada pārmērīgas grūtības – Uzņēmējdarbības brīvība – Tiesības uz īpašumu – Samērīgums

1.                     Prasība atcelt tiesību aktu – Fiziskas vai juridiskas personas – Tiesību akti, kas šīs personas skar tieši un individuāli – Tieša ietekme – Dalībvalstīm adresēts Komisijas lēmums par siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijas kvotu bezmaksas piešķiršanu – Visu vērā ņemamo apstākļu galīgā noteikšana attiecībā uz valsts izpildes pasākumiem – Īstenošana, kurai ir tikai automātisks raksturs – Dalībvalstu rīcības brīvība – Neesamība (LESD 263. panta ceturtā daļa; Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2003/87 11. pants; Komisijas Lēmums 2013/448) (sal. ar 28.–36. punktu)

2.                     Vide – Gaisa piesārņojums – Direktīva 2003/87 – Siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijas kvotu tirdzniecības sistēma – Pagaidu noteikumi bezmaksas emisiju kvotu sadalei – Harmonizēto sadales noteikumu izsmeļošais raksturs – Komisijas rīcības brīvība – Neesamība – Komisijas lēmums, ar kuru kvotu sadale tiek atteikta, pamatojoties uz noteikumu par gadījumiem, kas rada pārmērīgas grūtības – Samērīguma principa un pamattiesību pārkāpums – Neesamība (Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2003/87 10.a un 11. pants; Komisijas Lēmuma 2011/278 10. pants un 15. panta 3. punkts, kā arī Komisijas Lēmums 2013/448) (sal. ar 40.–46. punktu)

3.                     Vide – Gaisa piesārņojums – Direktīva 2003/87 – Siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijas kvotu tirdzniecības sistēma – Pagaidu noteikumi bezmaksas emisiju kvotu sadalei – Noteikuma par gadījumiem, kas rada pārmērīgas grūtības, neesamība – Pamattiesību pārkāpums – Neesamība (Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 15. –17. pants; Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2003/87 10.a un 11. pants; Komisijas Lēmums 2011/278) (sal. ar 55.–70. punktu)

4.                     Vide – Gaisa piesārņojums – Direktīva 2003/87 – Siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijas kvotu tirdzniecības sistēma – Pagaidu noteikumi bezmaksas emisiju kvotu sadalei – Noteikuma par gadījumiem, kas rada pārmērīgas grūtības, neesamība – Samērīguma principa pārkāpums – Neesamība (Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2003/87 10.a un 11. pants; Komisijas Lēmums 2011/278) (sal. ar 71.–74., 77.–81. un 85.–90. punktu)

5.                     Vide – Gaisa piesārņojums – Direktīva 2003/87 – Siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijas kvotu tirdzniecības sistēma – Pagaidu noteikumi bezmaksas emisiju kvotu sadalei – Harmonizēto sadales noteikumu izsmeļošais raksturs – Sadale, pamatojoties uz valsts noteikumu, kas pārsniedz harmonizētos noteikumus – Nesaderība – Komisijas lēmums, ar kuru kvotu sadale tiek atteikta, pamatojoties uz noteikumu par gadījumiem, kas rada pārmērīgas grūtības – Harmonizēto sadales noteikumu neievērošana Komisijā – Neesamība (Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2003/87 10.a un 11. pants; Komisijas Lēmums 2011/278) (sal. ar 95.–100. punktu)

6.                     Vide – Gaisa piesārņojums – Direktīva 2003/87 – Siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijas kvotu tirdzniecības sistēma – Pagaidu noteikumi bezmaksas emisiju kvotu sadalei – Dalībvalstu pienākums nodrošināt dubultas uzskaites starp apakšiekārtām neesamību – Bezmaksas kvotu sadale par apakšiekārtas emisijām, pamatojoties uz produkta līmeņatzīmi attiecībā uz karsto metālu – Bezmaksas kvotu sadale par tās pašas apakšiekārtas emisijām, pamatojoties uz procesa emisijām saistībā ar cinka koncentrāta ražošanu – Cinka koncentrāta ražošana, kas ir saistīta ar papildu enerģijas nepieciešamību – Pārklāšanās neesamība starp dažādiem attiecīgajiem produktiem – Dubultas uzskaites neesamība – Komisijas lēmums, ar ko tiek noraidīta bezmaksas kvotu sadale, pamatojoties uz procesa emisijām – Atcelšana (Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2003/87 10.a panta 1. punkta ceturtā daļa; Komisijas Lēmuma 2011/278 10. panta 8. punkts un I pielikuma 1. punkts) (sal. ar 107.–110. punktu)

7.                     Iestāžu akti – Pamatojums – Pienākums – Piemērojamība – Pamatojuma neesamības novēršana tiesvedības laikā – Nepieļaujamība (LESD 296. pants) (sal. ar 111. un 112. punktu)

8.                     Eiropas Savienības tiesības – Principi – Tiesības uz aizstāvību – Tiesības tikt uzklausītam – Piemērojamība – Siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisiju kvotu bezmaksas sadale – Komisijas kontrole – Attiecīgo iekārtu operatoru iespējas paust savu viedokli neesamība – Tiesību tikt uzklausītam pārkāpums gadījumā, kad tiek atteikta iekļaušana tādu iekārtu sarakstā, par kurām ir tiesības saņemt bezmaksas kvotas – Neesamība (Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 41. panta 2. punkta a) apakšpunkts; Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2003/87 11. pants) (sal. ar 114.–117. punktu)

Priekšmets

Prasība atcelt Komisijas 2013. gada 5. septembra Lēmuma 2013/448/ES par valstu īstenošanas pasākumiem attiecībā uz bezmaksas siltumnīcefekta gāzu emisijas kvotu pagaidu piešķiršanu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2003/87/EK 11. panta 3. punktu (OV L 240, 27. lpp.), 1. panta 1. punktu, ciktāl ar to iekārtas ar identifikācijas kodiem DE000000000001320 un DE‑new‑14220‑0045 tiek aizliegts iekļaut Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 13. oktobra Direktīvas 2003/87/EK, ar kuru nosaka sistēmu siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijas kvotu tirdzniecībai Kopienā un groza Padomes Direktīvu 96/61/EK (OV L 275, 32. lpp.), 11. panta 1. punktā ietvertajā sarakstā, un noraida provizoriskos emisijas kvotu gada kopapjomus, kas bez maksas piešķirti šīm iekārtām

Rezolutīvā daļa:

1)

atcelt Komisijas 2013. gada 5. septembra Lēmuma 2013/448/ES par valstu īstenošanas pasākumiem attiecībā uz bezmaksas siltumnīcefekta gāzu emisijas kvotu pagaidu piešķiršanu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2003/87/EK 11. panta 3. punktu, 1. panta 1. punktu, ciktāl ar to tiek noraidīti šī lēmuma I pielikuma D punktā uzskaitītajām iekārtām pamatojoties uz procesa emisiju apakšiekārtu “cinka ražošana domnā un saistītie procesi” bez maksas piešķirtie provizoriskie emisijas kvotu gada kopapjomi;

2)

pārējā daļā prasību noraidīt;

3)

katrs lietas dalībnieks sedz savus tiesāšanās izdevumus pats.