Language of document : ECLI:EU:T:2014:833

Arrest van het Gerecht (Vijfde kamer) du 26 september 2014 – DK Recycling und Roheisen/Commissie

(Zaak T‑630/13)

„Milieu – Richtlijn 2003/87/EG – Regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten – Overgangsregeling voor de geharmoniseerde kosteloze toewijzing van emissierechten vanaf 2013 – Besluit 2011/278/EU – Door Duitsland ingediende nationale uitvoeringsmaatregelen – Hardheidsclausule – Vrijheid van ondernemerschap – Eigendomsrecht – Evenredigheid”

1.                     Beroep tot nietigverklaring – Natuurlijke personen of rechtspersonen – Handelingen die hen rechtstreeks en individueel raken – Rechtstreeks geraakt – Besluit van de Commissie dat tot de lidstaten is gericht, betreffende de kosteloze toewijzing van broeikasgasemissierechten – Definitieve bepaling van alle factoren waarmee rekening moet worden gehouden voor de nationale uitvoeringsmaatregelen – Zuiver automatische uitvoering – Beoordelingsmarge van de lidstaten – Geen (Art. 263, vierde alinea, VWEU; richtlijn 2003/87 van het Europees Parlement en de Raad, art. 11; besluit 2013/448 van de Commissie) (cf. punten 28‑36)

2.                     Milieu – Luchtverontreiniging – Richtlijn 2003/87 – Regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten – Overgangsregeling voor de kosteloze toewijzing van emissierechten – Uitputtend karakter van de geharmoniseerde toewijzingsregels – Beoordelingsvrijheid van de Commissie – Geen – Besluit van de Commissie tot weigering van toewijzing van emissierechten op grond van een hardshipclausule – Schending van het evenredigheidsbeginsel en van de fundamentele rechten – Geen (Richtlijn 2003/87 van het Europees Parlement en de Raad, art. 10 bis en 11; besluiten van de Commissie 2011/278, art. 10 en 15, lid 3, en 2013/448) (cf. punten 40‑46)

3.                     Milieu – Luchtverontreiniging – Richtlijn 2003/87 – Regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten – Overgangsregeling voor de kosteloze toewijzing van emissierechten – Geen hardshipclausule – Schending van de fundamentele rechten – Geen (Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, art. 15‑17; richtlijn 2003/87 van het Europees Parlement en de Raad, art. 10 bis en 11; besluit 2011/278 van de Commissie) (cf. punten 55‑70)

4.                     Milieu – Luchtverontreiniging – Richtlijn 2003/87 – Regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten – Overgangsregeling voor de kosteloze toewijzing van emissierechten – Geen hardshipclausule – Schending van het evenredigheidsbeginsel – Geen (Richtlijn 2003/87 van het Europees Parlement en de Raad, art. 10 bis en 11; besluit 2011/278 van de Commissie) (cf. punten 71‑74, 77‑81, 85‑90)

5.                     Milieu – Luchtverontreiniging – Richtlijn 2003/87 – Regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten – Overgangsregeling voor de kosteloze toewijzing van emissierechten – Uitputtend karakter van de geharmoniseerde toewijzingsregels – Toewijzing op basis van een nationale regel die verder gaat dan de geharmoniseerde regels – Onverenigbaarheid – Besluit van de Commissie tot weigering van toewijzing van emissierechten op grond van een hardshipclausule – Schending door de Commissie van de geharmoniseerde toewijzingsregels – Geen (Richtlijn 2003/87 van het Europees Parlement en de Raad, art. 10 bis en 11; besluit 2011/278 van de Commissie) (cf. punten 95‑100)

6.                     Milieu – Luchtverontreiniging – Richtlijn 2003/87 – Regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten – Overgangsregeling voor de kosteloze toewijzing van emissierechten – Verplichting voor de lidstaten om zich ervan te vergewissen dat tussen de subinstallaties niet dubbel wordt geteld – Toewijzing van kosteloze emissierechten voor de emissies van een subinstallatie op basis van de productbenchmark voor de hoogoven – Toewijzing van kosteloze emissierechten voor de emissies van dezelfde subinstallatie op basis van de procesemissie voor de productie van zinkconcentraat – Productie van zinkconcentraat wegens extra energiebehoefte – Geen overlapping tussen de verschillende betrokken producten – Geen dubbele telling – Besluit van de Commissie tot weigering van toewijzing van kosteloze emissierechten op basis van de procesemissies – Nietigverklaring (Richtlijn 2003/87 van het Europees Parlement en de Raad, art. 10 bis, lid 1, vierde alinea; besluit 2011/278 van de Commissie, art. 10, lid 8, en bijlage I, punt 1) (cf. punten 107‑110)

7.                     Handelingen van de instellingen – Motivering – Verplichting – Omvang – Regularisering van een motiveringsgebrek tijdens de gerechtelijke procedure – Ontoelaatbaarheid (Art. 296 VWEU) (cf. punten 111, 112)

8.                     Recht van de Europese Unie – Beginselen – Rechten van de verdediging – Recht om te worden gehoord – Omvang – Kosteloze toewijzing van broeikasgasemissierechten – Toezicht door de Commissie – Geen mogelijkheid voor de exploitanten van de betrokken installaties om hun standpunt kenbaar te maken – Schending van het recht te worden gehoord in geval van weigering van opname op de lijst van installaties die voor gratis emissierechten in aanmerking komen – Geen (Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, art. 41, lid 2, sub a; richtlijn 2003/87 van het Europees Parlement en de Raad, art. 11) (cf. punten 114‑117)

Voorwerp

Nietigverklaring van artikel 1 lid 1, van besluit 2013/448/EU van de Commissie van 5 september 2013 betreffende de nationale uitvoeringsmaatregelen voor de voorlopige kosteloze toewijzing van broeikasgasemissierechten overeenkomstig artikel 11, lid 3, van richtlijn 2003/87/EG van het Europees Parlement en de Raad (PB L 240, blz. 27), voor zover daarbij de opneming van installaties met identificatiecodes DE000000000001320 en DE-new-14220‑0045 op de lijst van installaties in de zin van artikel 11, lid 1, van richtlijn 2003/87/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 oktober 2003 tot vaststelling van een regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten binnen de Gemeenschap en tot wijziging van richtlijn 96/61/EG van de Raad (PB L 275, blz. 32) wordt geweigerd, en de voorlopige totale jaarlijkse hoeveelheden aan deze installaties kosteloos toegewezen emissierechten.

Dictum

1)

Artikel 1 lid 1, van besluit 2013/448/EU van de Commissie van 5 september 2013 betreffende nationale uitvoeringsmaatregelen voor de voorlopige kosteloze toewijzing van broeikasgasemissierechten overeenkomstig artikel 11, lid 3, van richtlijn 2003/87/EG van het Europees Parlement en de Raad, wordt nietig verklaard voor zover daarbij de kosteloze toewijzing van emissierechten voor de in bijlage I, punt D, bij dit besluit genoemde installaties op basis van een procesemissiessubinstallatie voor de productie van zink in de hoogoven en daarmee verbonden processen wordt geweigerd.

2)

Het beroep wordt verworpen voor het overige.

3)

Elke partij zal zijn eigen kosten dragen.