Language of document : ECLI:EU:T:2014:833

Wyrok Sądu (piąta izba) z dnia 26 września 2014 r. – DK Recycling und Roheisen przeciwko Komisji

(sprawa T‑630/13)

Środowisko naturalne – Dyrektywa 2003/87/WE – System handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych – Przejściowe zasady dotyczące zharmonizowanego przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji od roku 2013 – Decyzja 2011/278/UE – Krajowe środki wykonawcze przedłożone przez Niemcy – Klauzula dotycząca przypadków przedstawiających nadmierne trudności – Wolność prowadzenia działalności gospodarczej – Prawo własności – Proporcjonalność

1.                     Skarga o stwierdzenie nieważności – Osoby fizyczne lub prawne – Akty dotyczące ich bezpośrednio i indywidualnie – Bezpośrednie oddziaływanie – Decyzja Komisji dotycząca przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji gazów cieplarnianych skierowana do państw członkowskich – Określenie w sposób ostateczny wszystkich czynników, które należy uwzględnić w kontekście krajowych środków wykonawczych – Wykonanie mające charakter czysto automatyczny – Zakres swobodnego uznania, jakim dysponują państwa członkowskie – Brak (art. 263 akapit czwarty TFUE; dyrektywa 2003/87 Parlamentu Europejskiego i Rady, art. 11; decyzja Komisji 2013/448) (por. pkt 28–36)

2.                     Środowisko naturalne – Zanieczyszczenie powietrza – Dyrektywa 2003/87 – System handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych – Przejściowy system przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji – Wyczerpujący charakter zharmonizowanych zasad przydziału – Uprawnienia dyskrecjonalne Komisji – Brak – Decyzja Komisji odmawiająca przydziału uprawnień na podstawie klauzuli dotyczącej przypadków przedstawiających nadmierne trudności – Naruszenie zasady proporcjonalności i praw podstawowych – Brak (dyrektywa 2003/87 Parlamentu Europejskiego i Rady, art. 10a, 11; decyzje Komisji: 2011/278, art. 10, art. 15 ust. 3; 2013/448) (por. pkt 40–46)

3.                     Środowisko naturalne – Zanieczyszczenie powietrza – Dyrektywa 2003/87 – System handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych – Przejściowy system przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji – Brak klauzuli dotyczącej przypadków przedstawiających nadmierne trudności – Naruszenie praw podstawowych – Brak (Karta praw podstawowych Unii Europejskiej, art. 15–17; dyrektywa 2003/87 Parlamentu Europejskiego i Rady, art. 10a, 11; decyzja Komisji 2011/278) (por. pkt 55–70)

4.                     Środowisko naturalne – Zanieczyszczenie powietrza – Dyrektywa 2003/87 – System handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych – Przejściowy system przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji – Brak klauzuli dotyczącej przypadków przedstawiających nadmierne trudności – Naruszenie zasady proporcjonalności – Brak (dyrektywa 2003/87 Parlamentu Europejskiego i Rady, art. 10a, 11; decyzja Komisji 2011/278) (por. pkt 71–74, 77–81, 85–90)

5.                     Środowisko naturalne – Zanieczyszczenie powietrza – Dyrektywa 2003/87 – System handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych – Przejściowy system przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji – Wyczerpujący charakter zharmonizowanych zasad przydziału – Przydział na podstawie krajowego przepisu wykraczającego poza zharmonizowane zasady – Niezgodność – Decyzja Komisji odmawiająca przydziału uprawnień na podstawie klauzuli dotyczącej przypadków przedstawiających nadmierne trudności – Błędne zastosowanie przez Komisję zharmonizowanych zasad przydziału – Brak (dyrektywa 2003/87 Parlamentu Europejskiego i Rady, art. 10a, 11; decyzja Komisji 2011/278) (por. pkt 95–100)

6.                     Środowisko naturalne – Zanieczyszczenie powietrza – Dyrektywa 2003/87 – System handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych – Przejściowy system przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji – Obowiązek upewnienia się przez państwa członkowskie o braku podwójnego liczenia podinstalacji – Przydział bezpłatnych uprawnień dla emisji z podinstalacji na podstawie wskaźnika emisyjności dla produktu w odniesieniu do ciekłego metalu – Przydział bezpłatnych uprawnień dla emisji z tej samej podinstalacji oparty na emisjach procesowych dla celów produkcji koncentratu cynku – Produkcja koncentratu cynku związana z dodatkowym zapotrzebowaniem na energię – Brak pokrywania się ze sobą różnych przedmiotowych produktów – Brak podwójnego liczenia – Decyzja Komisji odmawiająca przydziału bezpłatnych uprawnień opartego na emisjach procesowych – Stwierdzenie nieważności (dyrektywa 2003/87 Parlamentu Europejskiego i Rady, art. 10a, art. 10 ust. 1 akapit czwarty; decyzja Komisji 2011/278, art. 10 ust. 8, załącznik I pkt 1) (por. pkt 107–110)

7.                     Akty instytucji – Uzasadnienie – Obowiązek – Zakres – Konwalidacja braku uzasadnienia w trakcie postępowania spornego – Niedopuszczalność (art. 296 TFUE) (por. pkt 111, 112)

8.                     Prawo Unii Europejskiej – Zasady – Prawo do obrony – Prawo do bycia wysłuchanym – Zakres – Przydział bezpłatnych uprawnień do emisji gazów cieplarnianych – Kontrola przez Komisję – Brak możliwości przedstawienia przez zainteresowanych operatorów instalacji ich stanowiska – Naruszenie prawa do bycia wysłuchanym w przypadku odmowy wpisu do wykazu instalacji uprawnionych do bezpłatnych uprawnień – Brak [Karta praw podstawowych Unii Europejskiej, art. 41 ust. 2 lit. a); dyrektywa 2003/87 Parlamentu Europejskiego i Rady, art. 11] (por. pkt 114–117)

Przedmiot

Żądanie stwierdzenia nieważności art. 1 ust. 1 decyzji Komisji 2013/448/UE z dnia 5 września 2013 r. dotyczącej krajowych środków wykonawczych w odniesieniu do przejściowego przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji gazów cieplarnianych zgodnie z art. 11 ust. 3 dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 240, s. 27) w zakresie, w jakim odmawia on wpisania instalacji oznaczonych identyfikatorem DE000000000001320 i DE‑new‑14220‑0045 do wykazu instalacji przewidzianego w art. 11 ust. 1 dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 r. ustanawiającej system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie oraz zmieniającej dyrektywę Rady 96/61/WE (Dz.U. L 275, s. 32) oraz odpowiadających im wstępnych rocznych ilości uprawnień do emisji przyznanych bezpłatnie względem tych instalacji

Sentencja

1)

Artykuł 1 ust. 1 decyzji Komisji 2013/448/UE z dnia 5 września 2013 r. dotyczącej krajowych środków wykonawczych w odniesieniu do przejściowego przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji gazów cieplarnianych zgodnie z art. 11 ust. 3 dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady jest nieważny w zakresie, w jakim odmawia on przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji gazów cieplarnianych dla instalacji wymienionych pod lit. D załącznika I do tej decyzji na podstawie podinstalacji wytwarzającej emisje procesowe dla produkcji cynku w wielkich piecach i procesów powiązanych.

2)

W pozostałym zakresie skarga zostaje oddalona.

3)

Każda ze stron pokrywa własne koszty.