Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2015. gada 3. aprīlī iesniedza Hof van Cassatie (Beļģija) – Samira Achbita, Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding/G4S Secure Solutions NV

(lieta C-157/15)

Tiesvedības valoda – holandiešu

Iesniedzējtiesa

Hof van Cassatie

Pamatlietas puses

Prasītāji: Samira Achbita, Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding

Atbildētājs: G4S Secure Solutions NV

Prejudiciālais jautājums

Vai Padomes Direktīvas 2000/78/EK 1 , ar ko nosaka kopēju sistēmu vienlīdzīgai attieksmei pret nodarbinātību un profesiju, 2. panta 2. punkta a) apakšpunkts ir interpretējams tādējādi, ka aizliegums musulmaņu sievietei darba vietā nēsāt lakatu nav tieša diskriminācija, ja darba devēja noteikumos visiem darba ņēmējiem ir aizliegts darba vietā nēsāt politiskās, filozofiskās vai reliģiskās pārliecības ārējas atšķirības zīmes?