Language of document :

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Hof van Cassatie (Belgia) w dniu 3 kwietnia 2015 r. – Samira Achbita, Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding / G4S Secure Solutions NV

(Sprawa C-157/15)

Język postępowania: niderlandzki

Sąd odsyłający

Hof van Cassatie

Strony w postępowaniu głównym

Strona wnosząca kasację: Samira Achbita, Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding

Druga strona postępowania: G4S Secure Solutions NV

Pytanie prejudycjalne

Czy art. 2 ust. 2 lit. a) dyrektywy Rady 2000/78/WE1 z dnia 27 listopada 2000 r. ustanawiającej ogólne warunki ramowe równego traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy należy interpretować w ten sposób, że zakaz noszenia przez muzułmankę chusty na głowie w miejscu pracy nie stanowi dyskryminacji bezpośredniej, jeżeli reguła obowiązująca u pracodawcy zakazuje wszystkim pracownikom noszenia w miejscu pracy zewnętrznych oznak przekonań politycznych, filozoficznych i religijnych?