Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Hof van Cassatie (Belgicko) 3. apríla 2015 – Samira Achbita, Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding/G4S Secure Solutions NV

(vec C-157/15)

Jazyk konania: holandčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Hof van Cassatie

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Navrhovatelia v konaní o kasačnom opravnom prostriedku: Samira Achbita, Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding

Odporkyňa v konaní o kasačnom opravnom prostriedku: G4S Secure Solutions NV

Prejudiciálna otázka

Má sa článok 2 ods. 2 písm. a) smernice Rady 2000/78/ES z 27. novembra 2000, ktorá ustanovuje všeobecný rámec pre rovnaké zaobchádzanie v zamestnaní a povolaní1 , vykladať v tom zmysle, že zákaz nosiť ako moslimka islamský závoj na pracovisku nepredstavuje priamu diskrimináciu, keď pravidlo, ktoré existuje u zamestnávateľa, zakazuje všetkým pracovníkom nosiť na pracovisku vonkajšie symboly politického, filozofického a náboženského presvedčenia?