Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Hof van Cassatie (Belgien) den 3 april 2015 – Samira Achbita, Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding mot G4S Secure Solutions NV

(Mål C-157/15)

Rättegångsspråk: nederländska

Hänskjutande domstol

Hof van Cassatie

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Samira Achbita, Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding

Motpart: G4S Secure Solutions NV

Tolkningsfråga

Ska artikel 2.2 a i rådets direktiv 2000/78/EG(1 ) av den 27 november 2000 om inrättande av en allmän ram för likabehandling i arbetslivet tolkas så, att förbudet mot att i egenskap av muslim bära huvudduk på arbetsplatsen inte medför någon direkt diskriminering när arbetsgivarens regel som förbjuder att på arbetsplatsen bära yttre symboler för politiska, filosofiska och religiösa övertygelser gäller för samtliga arbetstagare?

____________

____________

(1 )    EGT L 303, s. 16.