Language of document :

Domstolens dom (Niende Afdeling) af 23. april 2015 – Europa-Kommissionen mod Den Hellenske Republik

(Sag C-149/14) 1

(Traktatbrud – Direktiv 91/676/EØF – beskyttelse af vand mod forurening forårsaget af nitrater, der stammer fra landbruget – udpegelse af vand og sårbare zoner – for højt indhold af nitrat – eutrofiering – forpligtelse til at foretage revision hver fjerde år – utilstrækkelig – udarbejdelse af handlingsprogrammer – foreligger ikke)

Processprog: græsk

Parter

Sagsøger: Europa-Kommissionen (ved M. Patakia og E. Manhaeve, som befuldmægtigede)

Sagsøgt: Den Hellenske Republik (ved E. Skandalou, som befuldmægtiget)

Konklusion

Den Hellenske Republik har tilsidesat sine forpligtelser i henhold til artikel 3, stk. 4, og artikel 5, stk. 1, i Rådets direktiv 91/676/EØF af 12. december 1991 om beskyttelse af vand mod forurening forårsaget af nitrater, der stammer fra landbruget, idet den har undladt at udpege zoner, der er kendetegnet ved overfladiske eller underjordiske vandløb, som påvirkes af nitratkoncentrationer på mere end 50 mg pr. liter og/eller eutrofiering, som sårbare zoner, og idet den ikke har iværksat handlingsprogrammer for disse zoner inden for en frist på et år efter denne udpegelse.

Den Hellenske Republik betaler sagens omkostninger.

____________

____________

1 EUT C 184 af 16.6.2014