Language of document :

Euroopa Kohtu (üheksas koda) 23. aprilli 2015. aasta otsus – Euroopa Komisjon versus Kreeka Vabariik

(kohtuasi C-149/14)1

(Liikmesriigi kohustuste rikkumine – Direktiiv 91/676/EMÜ – Veekogude kaitsmine põllumajandusest lähtuva nitraadireostuse eest – Tundlike veekogude ja alade kindlaksmääramine – Ülemäärane nitraadisisaldus – Eutrofeerumine – Iga nelja aasta tagant läbivaatamise kohustus – Ebapiisavus – Tegevusprogrammide koostamine – Puudumine)

Kohtumenetluse keel: kreeka

Pooled

Hageja: Euroopa Komisjon (esindajad: M. Patakia ja E. Manhaeve)

Kostja: Kreeka Vabariik (esindaja: E. Skandalou)

Resolutsioon

Kuna Kreeka Vabariik ei määranud tundlike aladena kindlaks maa-alasid, mille pinna- ja põhjavee nitraadisisaldus on üle 50 mg/l ja/või millel esineb eutrofeeriumine, ning ei koostanud nende alade kohta tegevusprogramme ühe aasta jooksul pärast alade kindlaksmääramist, siis on Kreeka Vabariik rikkunud nõukogu 12. detsembri 1991. aasta direktiivi 91/676/EMÜ veekogude kaitsmise kohta põllumajandusest lähtuva nitraadireostuse eest artikli 3 lõikest 4 ja artikli 5 lõikest 1 tulenevaid kohustusi.

Mõista kohtukulud välja Kreeka Vabariigilt.

____________

____________

1 ELT C 184, 16.6.2014.