Language of document :

Arrest van het Hof (Negende kamer) van 23 april 2015 – Europese Commissie/Helleense Republiek

(Zaak C-149/14)1

(Niet-nakoming – Richtlijn 91/676/EEG – Bescherming van water tegen verontreiniging door nitraten uit agrarische bronnen – Aanwijzing van kwetsbare wateren en zones – Te hoog nitraatgehalte – Eutrofiëring – Verplichte vierjaarlijkse herziening – Ontoereikend – Vaststelling van actieprogramma’s – Geen)

Procestaal: Grieks

Partijen

Verzoekende partij: Europese Commissie (vertegenwoordigers: M. Patakia en E. Manhaeve, gemachtigden)

Verwerende partij: Helleense Republiek (vertegenwoordiger: E. Skandalou, gemachtigde)

Dictum

De Helleense Republiek is de verplichtingen niet nagekomen die op haar rusten krachtens de artikelen 3, lid 4, en 5, lid 1, van richtlijn 91/676/EEG van de Raad van 12 december 1991 inzake de bescherming van water tegen verontreiniging door nitraten uit agrarische bronnen, door zones die worden gekenmerkt door de aanwezigheid van grond- of oppervlaktewater en aangetast zijn door een nitraatgehalte van meer dan 50 mg/l en/of door eutrofiëring, niet aan te wijzen als kwetsbare zones, en door binnen een jaar na deze aanwijzing voor deze zones geen actieprogramma’s te hebben vastgesteld.

De Helleense Republiek wordt verwezen in de kosten.

____________

____________

1 PB C 184 van 16.6.2014.