Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesu kolēģija (Lotyšsko) 13. apríla 2015 – trestné konanie, v ktorom sú obvinení Aleksandrs Ranks a Jurijs Vasiļevičs

(vec C-166/15)

Jazyk konania: lotyština

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesu kolēģija

Účastníci trestného konania pred vnútroštátnym súdom

Obvinení: Aleksandrs Ranks, Jurijs Vasiļevičs

Ostatní účastníci konania: Finanšu un ekonomisko noziegumu izmeklēšanas prokuratūra, Microsoft Corporation

Prejudiciálne otázky

Môže sa osoba, ktorá získala „použitý“ počítačový program s licenciou na disku, ktorý nie je originálom, funguje, a ktorý nepoužíva žiadny iný používateľ, podľa článku 5 ods. 1 a článku 4 ods. 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/24/ES1 , dovolávať vyčerpania práva na verejné rozširovanie vyhotovenia (kópie) tohto počítačového programu, ktorého prvý kupujúci získal od majiteľa práv s pôvodným diskom, ale disk sa poškodil a ak prvý nadobúdateľ vymazal svoje vyhotovenie (kópiu) alebo ho už nepoužíva?

V prípade kladnej odpovede na prvú otázku, má teda osoba, ktorá sa môže dovolávať vyčerpania práva na verejné rozširovanie vyhotovenia (kópie) počítačového programu, právo predávať ďalej tento počítačový program na disku, ktorý nie je pôvodným diskom, tretej osobe v zmysle článku 4 ods. 2 a článku 5 ods. 2 smernice 2009/24/ES?

____________

1     Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/24/ES z 23. apríla 2009 o právnej ochrane počítačových programov (Ú. v. EÚ L 111, 5.5.2009, s. 16).