Language of document :

Решение на Съда (трети състав) от 23 април 2015 г. (преюдициално запитване от Tribunal de grande instance de Nîmes - Франция) — Jean-Claude Van Hove/CNP Assurances SA

(Дело C-96/14)1

(Преюдициално запитване — Директива 93/13/ЕИО — Неравноправни клаузи — Застрахователен договор — Член 4, параграф 2 — Преценка на неравноправния характер на договорните клаузи — Изключване на клаузите, свързани с основния предмет на договора — Клауза, с която се гарантира поемането на плащанията на погасителните вноски по договор за жилищен кредит — Пълна неработоспособност на заемателя — Изключване на възможността да се ползва това покритие в случай на призната способност за упражняване на платена или неплатена дейност)

Език на производството: френски

Запитваща юрисдикция

Tribunal de grande instance de Nîmes

Страни в главното производство

Ищец: Jean-Claude Van Hove

Ответник: CNP Assurances SA

Диспозитив

Член 4, параграф 2 от Директива 93/13/ЕИО на Съвета от 5 април 1993 година относно неравноправните клаузи в потребителските договори трябва да се тълкува в смисъл, че клауза в застрахователен договор, с която се гарантира поемането на плащанията на дължимите на заемодателя погасителни вноски при пълна неработоспособност на заемателя, попада в изключението, предвидено в тази разпоредба, само ако запитващата юрисдикция установи, че:–    от една страна, с оглед на естеството, общата структура и разпоредбите на съвкупността от договори, към които спада договорът, в който е включена, както и на правния и фактическия им контекст тази клауза установява основен и определящ тази съвкупност от договори елемент, и–    от друга страна, посочената клауза е формулирана ясно и разбираемо, тоест тя е разбираема за потребителя не само от граматическа гледна точка, но и в договора е изложен прозрачно точният механизъм, предвиден в съответната клауза, както и отношението между този механизъм и механизма, предвиден в другите клаузи, така че потребителят може да предвиди въз основа на ясни и разбираеми критерии произтичащите за него икономически последици.