Language of document :

Rozsudek Soudního dvora (třetího senátu) ze dne 23. dubna 2015 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Tribunal de grande instance de Nîmes - Francie) – Jean-Claude Van Hove v. CNP Assurances SA

(Věc C-96/14)1

„Řízení o předběžné otázce – Směrnice 93/13/EHS – Zneužívající klauzule – Pojistná smlouva – Článek 4 odst. 2 – Posouzení zneužívajícího charakteru smluvních klauzulí – Vyloučení klauzulí týkajících se hlavního předmětu smlouvy – Klauzule zajišťující převzetí úhrady splátek na základě smlouvy o hypotečním úvěru – Úplná pracovní neschopnost dlužníka – Vyloučení nároku na pojistné plnění v případě uznané schopnosti vykonávat výdělečnou či nevýdělečnou činnost“

Jednací jazyk: francouzština

Předkládající soud

Tribunal de grande instance de Nîmes

Účastníci původního řízení

Žalobce: Jean-Claude Van Hove

Žalovaná: CNP Assurances SA

Výrok

Článek 4 odst. 2 směrnice Rady 93/13/EHS ze dne 5. dubna 1993 o nepřiměřených podmínkách [zneužívajících klauzulích] ve spotřebitelských smlouvách musí být vykládán v tom smyslu, že klauzule vložená do pojistné smlouvy, jež má za cíl zaručit převzetí úhrady splátek dlužných věřiteli v případě úplné pracovní neschopnosti dlužníka, spadá pod výjimku obsaženou v tomto ustanovení pouze v případě, že vnitrostátní soud shledá, že: –    zaprvé tato klauzule s ohledem na povahu, obecnou systematiku a ustanovení smluvního celku, jakož i její právní a věcný kontext určuje hlavní předmět smlouvy zmíněného celku, který je jako takový pro tento celek příznačný, a –    zadruhé je tato klauzule sepsána jasným a srozumitelným jazykem, to znamená, že je pro spotřebitele srozumitelná nejen v gramatické rovině, ale i že smlouva navíc transparentně popisuje konkrétní fungování mechanismu, na nějž odkazuje dotčená klauzule, jakož i vztah mezi tímto mechanismem a mechanismem stanoveným dalšími klauzulemi, tak aby tomuto spotřebiteli byla poskytnuta možnost vyhodnotit na základě přesných a srozumitelných kritérií ekonomické důsledky, které z toho pro něj vyplývají.