Language of document :

Tiesas (trešā palāta) 2015. gada 23. aprīļa spriedums (Tribunal de grande instance de Nîmes (Francija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Jean-Claude Van Hove/CNP Assurances SA

(lieta C-96/14) 1

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu – Direktīva 93/13/EEK – Negodīgi noteikumi – Apdrošināšanas līgums – 4. panta 2. punkts – Līguma noteikumu negodīguma izvērtējums – Noteikumu, kas attiecas uz līguma galveno priekšmetu, izslēgšana – Noteikums, kurā garantēta hipotekārā aizdevuma līguma maksājumu pārņemšana – Aizņēmēja pilnīga darba nespēja – Šīs garantijas nesaņemšana, ja atzīta piemērotība veikt darbību par atlīdzību vai bez tās

Tiesvedības valoda – franču

Iesniedzējtiesa

Tribunal de grande instance de Nîmes

Pamatlietas puses

Prasītājs: Jean-Claude Van Hove

Atbildētāja: CNP Assurances SA

Rezolutīvā daļa:

Padomes 1993. gada 5. aprīļa Direktīvas 93/13/EEK par negodīgiem noteikumiem patērētāju līgumos 4. panta 2. punkts ir jāinterpretē tādējādi, ka uz apdrošināšanas līgumā paredzētu noteikumu, saskaņā ar kuru tiek nodrošināta aizdevējam atmaksājamu maksājumu pārņemšana aizņēmēja pilnīgas darba nespējas gadījumā, ir attiecināms šajā tiesību normā ietvertais izņēmums tikai tad, ja iesniedzējtiesa konstatē:–    pirmkārt, ka, ņemot vērā līgumiskā kopuma, uz kuru attiecas šis noteikums, veidu, vispārējo sistēmu un nosacījumus, kā arī tā juridisko un faktisko kontekstu, šis noteikums paredz minētā kopuma galveno elementu, kurš kā tāds to raksturo, un,–    otrkārt, ka minētais noteikums ir vienkāršā, skaidri saprotamā valodā, proti, ka tas ir ne vien saprotams patērētājam burtiski, bet arī ka līgumā pārskatāmi ir izklāstīta mehānisma, uz kuru atsaucas minētais noteikums, konkrēta darbība, kā arī attiecības starp šo mehānismu un pārējos noteikumos paredzēto mehānismu tādējādi, ka patērētājs, pamatojoties uz konkrētiem un saprotamiem kritērijiem, var paredzēt ekonomiskās sekas, kas viņam no tiem izriet.