Language of document :

Sodba Sodišča (tretji senat) z dne 23. aprila 2015 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Tribunal de grande instance de Nîmes - Francija) – Jean-Claude Van Hove/CNP Assurances SA

(Zadeva C-96/14)1

(Predhodno odločanje – Direktiva 93/13/EGS – Nepošteni pogoji – Zavarovalna pogodba – Člen 4(2) – Presoja nepoštenosti pogodbenih pogojev – Izključitev pogojev, ki se nanašajo na glavni predmet pogodbe – Pogoj za jamčenje kritja obrokov pogodbe o nepremičninskem posojilu – Popolna nezmožnost za delo posojilojemalca – Nepriznanje tega jamstva v primeru ugotovljene zmožnosti opravljanja plačane ali neplačane dejavnosti)

Jezik postopka: francoščina

Predložitveno sodišče

Tribunal de grande instance de Nîmes

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Jean-Claude Van Hove

Tožena stranka: CNP Assurances SA

Izrek

Člen 4(2) Direktive Sveta 93/13/EGS z dne 5. aprila 1993 o nedovoljenih pogojih v potrošniških pogodbah je treba razlagati tako, da pomeni pogoj, določen v zavarovalni pogodbi in katerega namen je jamstvo kritja obrokov, dolgovanih posojilodajalcu, v primeru popolne nezmožnosti za delo posojilojemalca, izjemo, določeno v tem členu, le če predložitveno sodišče ugotovi:–    prvič, da ta pogoj glede na naravo, splošno sistematiko in določbe pogodbenega okvira, v katerega je umeščen, ter glede na pravne in dejanske okoliščine opredeljuje glavni element navedenega okvira, ki kot tak določa njegove bistvene značilnosti, in–    drugič, da je navedeni pogoj oblikovan jasno in razumljivo, torej da za potrošnika ni le slovnično razumljiv, ampak da sta v pogodbi tudi pregledno razložena mehanizem, v katerega spada zadevni pogoj, ter povezava med tem mehanizmom in mehanizmom, določenim z drugimi pogoji, tako da lahko ta potrošnik na podlagi natančnih in razumljivih meril presodi, kakšne so ekonomske posledice, ki iz tega izhajajo

zanj.