Language of document :

Domstolens dom (tredje avdelningen) av den 23 april 2015 (begäran om förhandsavgörande från Tribunal de grande instance de Nîmes - Frankrike) – Jean-Claude Van Hove mot CNP Assurances SA

(Mål C-96/14)(1 )

(Begäran om förhandsavgörande – Direktiv 93/13/EEG – Oskäliga villkor – Försäkringsavtal – Artikel 4.2 – Bedömning av avtalsvillkors oskälighet – Undantag för villkor som gäller avtalets huvudföremål – Villkor som avser att ge försäkringstäckning för lånebetalningar enligt ett fastighetskreditavtal – Låntagarens totala arbetsoförmåga – Försäkringsskydd föreligger inte om låntagaren förklaras kapabel att utöva avlönad eller oavlönad verksamhet)

Rättegångsspråk: franska

Hänskjutande domstol

Tribunal de grande instance de Nîmes

Parter i målet vid den nationella domstolen

Kärande: Jean-Claude Van Hove

Svarande: CNP Assurances SA

Domslut

Artikel 4.2 i rådets direktiv 93/13/EEG av den 5 april 1993 om oskäliga villkor i konsumentavtal ska tolkas så, att ett villkor i ett försäkringsavtal som avser att ge försäkringstäckning för låntagarens lånebetalningar till långivaren för det fall låntagaren drabbas av total arbetsoförmåga, endast omfattas av undantaget i denna bestämmelse om den hänskjutande domstolen finner

–    att villkoret – med beaktande av beskaffenheten av, den allmänna systematiken hos och bestämmelserna i det avtalskomplex som det utgör en del av samt det rättsliga och faktiska sammanhang i vilket det ingår – fastställer en väsentlig beståndsdel i detta avtalskomplex, vilken som sådan kännetecknar avtalskomplexet, och

–    att villkoret är klart och begripligt formulerat, det vill säga att det inte bara är grammatiskt begripligt för konsumenten, utan även att avtalet på ett transparent sätt anger hur den mekanism som det aktuella villkoret hänvisar till konkret fungerar samt hur denna mekanism förhåller sig till den mekanism som föreskrivs i andra villkor så att konsumenten, på grundval av klara och begripliga kriterier, kan bedöma vad de ekonomiska följderna av avtalet blir för honom eller henne.

____________

____________

(1 ) EUT C 142, 12.5.2014.